חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

משיכת כספים

האם אתם זכאים למשיכה?

עמית יכול לקבל את חלקו בחסכון בתוספת 89% מיתרת הפרשות המעסיק, ובניכוי הוצאות במקרים הבאים:

עמית יוכל לקבל את חלקו בחיסכון בתוספת חלק המעביד (100%), ובניכוי הוצאות רק:

“תקופת ותק” משמעה – 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה בקופה.

משיכת כספים מקרן רגילה

בתהליך זה תתבצע בקשה למשיכת כספים מקרן ההשתלמות.
התהליך ילווה בהודעות
SMS ומייל בהתאם לפרטי הקשר כפי שמופיעים בטופס הדיגיטלי. יש חשיבות גדולה לנכונות פרטי הקשר ובמידת הצורך תוכל/י לעדכן את הפרטים, לצורך התכתבות בנושא זה בלבד.

במידה וברצונך לעדכן את נתוני הקשר בנתוני החברה, יהיה עלייך למלא טופס עדכון פרטים אישיים בקישור הזה.

לאחר קבלת בקשת המשיכה, תבוצע בדיקה על תקינות המסמכים המצורפים, ובדיקת זכאותך למשיכת כספים על פי תנאי הזכאות למשיכת כספים כפי שרשום בסעיף מטה .

במידה ומסיבה כלשהי ימצאו חוסרים או שימצא שאינך זכאי למשוך את הכספים, תשלח אליך הודעת SMS והודעת מייל המפרטת את סיבת הדחייה.

כמו כן, תוכל להיכנס לאתר האינטרנט של החברה המנהלת בקישור זה ולצפות בסטטוס המעודכן על מצב בקשתך.

במידה ונמצאת זכאי/ת תשלח אליך באימייל וב– SMS הודעה מטעם החברה המנהלת על אישור בקשתך למשיכת הכספים ומועד ביצוע המשיכה.

משיכת כספים מקרן מישור

בתהליך זה תתבצע בקשה למשיכת כספים מקרן ההשתלמות.
התהליך ילווה בהודעות
SMS ומייל בהתאם לפרטי הקשר כפי שמופיעים בטופס הדיגיטלי. יש חשיבות גדולה לנכונות פרטי הקשר ובמידת הצורך תוכל/י לעדכן את הפרטים, לצורך התכתבות בנושא זה בלבד.

  1. במידה וברצונך לעדכן את נתוני הקשר בנתוני החברה, יהיה עלייך למלא טופס עדכון פרטים אישיים בקישור הזה.

לאחר קבלת בקשת המשיכה, תבוצע בדיקה על תקינות המסמכים המצורפים, ובדיקת זכאותך למשיכת כספים על פי תנאי הזכאות למשיכת כספים כפי שרשום בסעיף מטה .

במידה ומסיבה כלשהי ימצאו חוסרים או שימצא שאינך זכאי למשוך את הכספים, תשלח אליך הודעת SMS והודעת מייל המפרטת את סיבת הדחייה.

כמו כן, תוכל להיכנס לאתר האינטרנט של החברה המנהלת בקישור זה ולצפות בסטטוס המעודכן על מצב בקשתך.

במידה ונמצאת זכאי/ת תשלח אליך באימייל וב– SMS הודעה מטעם החברה המנהלת על אישור בקשתך למשיכת הכספים ומועד ביצוע המשיכה.

משיכת כספים עקב מצב רפואי/כלכלי קשה

עמית רשאי לבקש לבצע משיכת כספים באם השלים תקופת ותק וישנן נסיבות מיוחדות הנובעות
ממצב רפואי של העמית או בני משפחתו מדרגה ראשונה או
הנובעות ממצב כלכלי בהתאם לקריטריונים שקבע
דירקטוריון החברה המנהלת ויפורסמו באתר האינטרנט של
הקופה.לקריטריונים: 

בקשות חריגות למשיכת כספים מופנות לועדת חריגים של קרנות ההשתלמות במידה והתקיים אחד מהתנאים הבאים :

  1. היקלעות לקשיים כלכליים מגורמים רשמיים.

יש לצרף פירוט דפי חשבון עוש ביתרת חובה פירוט הלוואות משכנתאותעבור החודשיים האחרוניםלדפי הפירוט יש לצרף המחאה מבוטלת או אישור ניהול חשבון התואם את החשבון בו מתנהלת יתרת החובהההלוואה או המשכנתא.

בעיות בריאות
בעיות בריאות שהתעוררו אצלך או אצל אחד מבני המשפחה מדרגה ראשונה והכרוכות בטיפולים חריגים ובעלויות כספיותיש לצרף אישורים רפואיים וטופס הצהרה על מצב רפואי הנמצא באתר האינטרנט של החברה המנהלת בקישור הבא: https://www.kranoth.org.il/forms/

שים לב!

  • אישורים רפואיים יתקבלו בשפה בעברית בלבד בצרוף צילום ת.ז ספח.

  • במידה והוצהר כי בעיות הבריאות הינם של בני משפחהיש לצרף את גב תעודת הזהות והספח בו מופיע שם ההורה/ילד.

  • טיפולי שיניים יתקבלו אך ורק בצרוף קבלות ששולמו בגין הטיפולים.

  1. במידה והנך אם/אב לחמישה ילדים ומעלהיש לצרף את צילום תעודת זהות שלך ואת הספח.

במידה והינך עומד/ת באחד התנאים הנזכרים לעילנבקשך לצרף מכתב בקשה המלווה באסמכתאות מתאימות וזאת על מנת שנוכל להעביר את בקשתך לועדת חריגים של החברה המנהלת.

יש לציין כי בקשת המשיכה והמסמכים המצורפים מועברים להחלטת וועדת חריגים של החברה המנהלת ורק לאחר קבלת אישורם יהיה ניתן למשוך כספים עפ”י קריטריון זה.

משיכת כספי עמית נפטר

לצורך משיכת כספי נפטר יהיה עליך להזדהות באמצעות פרטי הנפטר (מס’ ת”ז ותאריך לידה מלא) ובחירה בטופס “משיכת כספי נפטר”.

דגשים לתשומת ליבך:

משיכת כספים מחשבון עמית שנפטר עם יתרה נמוכה

המוטב יפנה לקרן ההשתלמות בצירוף תעודת פטירה מקורית או העתק “נאמן למקור“.

הקרן תבדוק את מינוי המוטבים שבוצע ע”י העמית בעת הצטרפותו לקרן או בהודעה במהלך חברותו בקרן.

הקרן תשלח מכתבים למוטבים בדבר זכאותם לכספי הנפטר.

במידה והמוטב קטין יחתמו הוריו בצירוף ת”ז בה הוא רשום או אפוטרופוס ע”פ צו מינוי מקורי או מאושר “נאמן למקור” שיצורף לבקשת המשיכה .

בהיעדר מינוי מוטבים יש לצרף צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה (מקור או מאושר “נאמן למקור” ).

“במידה ואין בידי הקרן הוראה מהעמית למינוי מוטבים , ואין צו ירושה , צוואה וצו קיום צוואה ,הכספים ניתנים למשיכה בתנאים האלה :

1. יתרת הכספים בחשבון הנפטר אינה עולה על 8000 ₪ בעת הגשת הבקשה . הסכום יעודכן מידי שנה ב-1 בינואר.

2. עברו לפחות 3 שנים מיום פטירת העמית .

3. המבקשים למשוך הם בן זוגו , הורה ו/או ילדו של העמית .

4. הצהרה כי המבקשים למשוך הם ככל הידוע למבקשים , יורשים לפי דין של העמית .

5. התחייבות לשיפוי הקרן במידה והיא תחויב לשלם לאחר את הכספים או חלקם.

על כל מבקש לחתום על כתב שיפוי ולמלא טופס משיכה

לחילופין ניתן לשלוח את הטפסים למשרדי הבנק הבינ”ל לפי הכתובת – מחלקת קופת גמל–קרנות השתלמות למורים, ת.ד. 8224 תל אביב, 6108102

הליך בדיקת הזכאות של המוטב לכספי הנפטר

מוטב יפנה לקרן ההשתלמות בצירוף תעודת פטירה מקורית או העתק “נאמן למקור “.

הקרן תבדוק את מינוי המוטבים שבוצע ע”י העמית בעת הצטרפותו לקרן או בהודעה במהלך חברותו בקרן.

הקרן תשלח מכתבים למוטבים בדבר זכאותם לכספי הנפטר בו יתבקשו למלא טופס משיכת הכספים.

ניתן למלא טופס משיכת כספים מקוון

במידה והמוטב קטין יחתמו הוריו בצירוף ת”ז בה הוא רשום או אפוטרופוס ע”פ צו מינוי מקורי או מאושר “נאמן למקור” שיצורף לבקשת המשיכה .

בהיעדר מינוי מוטבים יש לצרף צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה (מקור או מאושר “נאמן למקור” ).

לחילופין ניתן לשלוח את הטפסים למשרדי הבנק הבינ”ל לפי הכתובת – מחלקת קופת גמל-קרנות השתלמות למורים, ת.ד. 8224 תל אביב, 6108102

השלמת מסמכים לבקשה שהוגשה במילוי טופס ידני

התהליך ילווה בהודעות SMS ומייל בהתאם לפרטי הקשר כפי שמופיעים בטופס הדיגיטלי. יש חשיבות גדולה לנכונות פרטי הקשר ובמידת הצורך תוכל/י לעדכן את הפרטים, לצורך התכתבות בנושא זה בלבד.

במידה וברצונך לעדכן את נתוני הקשר בנתוני החברה, יהיה עלייך למלא טופס עדכון פרטים אישיים בקישור הזה.

לאחר קבלת בקשת המשיכה, תבוצע בדיקה על תקינות המסמכים המצורפים, ובדיקת זכאותך למשיכת כספים על פי תנאי הזכאות למשיכת כספים כפי שרשום בסעיף מטה .

במידה ומסיבה כלשהי ימצאו חוסרים או שימצא שאינך זכאי למשוך את הכספים, תשלח אליך הודעת SMS והודעת מייל המפרטת את סיבת הדחייה.

כמו כן, תוכל להיכנס לאתר האינטרנט של החברה המנהלת בקישור זה ולצפות בסטטוס המעודכן על מצב בקשתך.

במידה ונמצאת זכאי/ת תשלח אליך באימייל וב– SMS הודעה מטעם החברה המנהלת על אישור בקשתך למשיכת הכספים ומועד ביצוע המשיכה.

התהליך ילווה בהודעות SMS ומייל בהתאם לפרטי הקשר כפי שמופיעים בטופס הדיגיטלי. יש חשיבות גדולה לנכונות פרטי הקשר ובמידת הצורך תוכל/י לעדכן את הפרטים, לצורך התכתבות בנושא זה בלבד.

במידה וברצונך לעדכן את נתוני הקשר בנתוני החברה, יהיה עלייך למלא טופס עדכון פרטים אישיים בקישור הזה.

לאחר קבלת בקשת המשיכה, תבוצע בדיקה על תקינות המסמכים המצורפים, ובדיקת זכאותך למשיכת כספים על פי תנאי הזכאות למשיכת כספים כפי שרשום בסעיף מטה .

במידה ומסיבה כלשהי ימצאו חוסרים או שימצא שאינך זכאי למשוך את הכספים, תשלח אליך הודעת SMS והודעת מייל המפרטת את סיבת הדחייה.

כמו כן, תוכל להיכנס לאתר האינטרנט של החברה המנהלת בקישור זה ולצפות בסטטוס המעודכן על מצב בקשתך.

במידה ונמצאת זכאי/ת תשלח אליך באימייל וב– SMS הודעה מטעם החברה המנהלת על אישור בקשתך למשיכת הכספים ומועד ביצוע המשיכה.

עמית רשאי לבקש למשוך את כספי הקרן  באם השלים תקופת ותק וישנן נסיבות מיוחדות הנובעות
ממצב רפואי של העמית או בני משפחתו מדרגה ראשונה או
הנובעות ממצב כלכלי בהתאם לקריטריונים שקבע
דירקטוריון החברה המנהלת ויפורסמו באתר האינטרנט של
הקופה.להלן קריטריונים למשיכה מיוחדת

לצורך משיכת כספי נפטר יהיה עליך להזדהות באמצעות פרטי הנפטר (מס’ ת”ז ותאריך לידה מלא) ובחירה בטופס “משיכת כספי נפטר”.

דגשים לתשומת ליבך:

המוטב יפנה לקרן ההשתלמות בצירוף תעודת פטירה מקורית או העתק “נאמן למקור“.

הקרן תבדוק את מינוי המוטבים שבוצע ע”י העמית בעת הצטרפותו לקרן או בהודעה במהלך חברותו בקרן.

הקרן תשלח מכתבים למוטבים בדבר זכאותם לכספי הנפטר.

במידה והמוטב קטין יחתמו הוריו בצירוף ת”ז בה הוא רשום או אפוטרופוס ע”פ צו מינוי מקורי או מאושר “נאמן למקור” שיצורף לבקשת המשיכה .

בהיעדר מינוי מוטבים יש לצרף צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה (מקור או מאושר “נאמן למקור” ).

“במידה ואין בידי הקרן הוראה מהעמית למינוי מוטבים , ואין צו ירושה , צוואה וצו קיום צוואה ,הכספים ניתנים למשיכה בתנאים האלה :

1. יתרת הכספים בחשבון הנפטר אינה עולה על 8000 ₪ בעת הגשת הבקשה . הסכום יעודכן מידי שנה ב-1 בינואר.

2. עברו לפחות 3 שנים מיום פטירת העמית .

3. המבקשים למשוך הם בן זוגו , הורה ו/או ילדו של העמית .

4. הצהרה כי המבקשים למשוך הם ככל הידוע למבקשים , יורשים לפי דין של העמית .

5. התחייבות לשיפוי הקרן במידה והיא תחויב לשלם לאחר את הכספים או חלקם.

על כל מבקש לחתום על כתב שיפוי ולמלא טופס משיכה

לחילופין ניתן לשלוח את הטפסים למשרדי הבנק הבינ”ל לפי הכתובת – מחלקת קופת גמל–קרנות השתלמות למורים, ת.ד. 8224 תל אביב, 6108102

מוטב יפנה לקרן ההשתלמות בצירוף תעודת פטירה מקורית או העתק “נאמן למקור “.

הקרן תבדוק את מינוי המוטבים שבוצע ע”י העמית בעת הצטרפותו לקרן או בהודעה במהלך חברותו בקרן.

הקרן תשלח מכתבים למוטבים בדבר זכאותם לכספי הנפטר בו יתבקשו למלא טופס משיכת הכספים.

ניתן למלא טופס משיכת כספים מקוון

במידה והמוטב קטין יחתמו הוריו בצירוף ת”ז בה הוא רשום או אפוטרופוס ע”פ צו מינוי מקורי או מאושר “נאמן למקור” שיצורף לבקשת המשיכה .

בהיעדר מינוי מוטבים יש לצרף צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה (מקור או מאושר “נאמן למקור” ).

לחילופין ניתן לשלוח את הטפסים למשרדי הבנק הבינ”ל לפי הכתובת – מחלקת קופת גמל-קרנות השתלמות למורים, ת.ד. 8224 תל אביב, 6108102

השלמת מסמכים לבקשה שהוגשה במילוי טופס ידני

שימו לב!

לצורך משיכת כספים יש להכין:

פעולות נפוצות