יציאה ללימודים בשנת ההשתלמות

הצטרפות לקרן ההשתלמות

אישורי ותק לאור השתלמות

מידע בנושאים פיננסים

מידע לשעת חירום


יציאה ללימודים בשנת ההשתלמות

מהם תנאי הזכאות ליציאה לשנת השתלמות ?
מורה / מרצה זכאי ליציאה לשנת שבתון לאחר השלמת 6 שנות חסכון מינימום (למצטרפים מחודש ינואר לאחר השלמת 6 שנות חסכון  ושמונה חודשים מינימום) ובלבד שגיל המורה אינו עולה על 61 שנים.
כיצד אדע אם אני זכאי ליציאה לשנת השתלמות ?

הודעה בדבר זכאותך ליציאה לחצי / שנת השתלמות נשלחת ביחד עם דף החשבון המסכם לאותה שנת לימודים במהלך חודשים דצמבר / ינואר .

מה אני נדרש להמציא לקראת היציאה לשנת ההשתלמות ?
 • אישור חופשה ללא תשלום חתום ע”י המעסיק (מכל אחד מן המעסיקים).
 • אישור העסקה לשנות החיסכון המנוצלות בשנת ההשתלמות (בהתאם לדרישת הקרן).
 • אישור הממונה על התמריצים (למורים החוסכים במסגרת תמריצים בלבד).
 • תלוש שכר עדכני.

כמו כן יש למלא ולהחזיר את הטפסים שיישלחו ע”י המעסיק.

ברצוני לצאת לחצי שנת השתלמות. מהם התנאים ?

התנאים זהים ליציאה לשנת השתלמות.

עליך להשלים 6 שנות חסכון מינימום ובלבד שגילך אינו עולה על 61 שנים.

ברצוני לשנות או לבטל חצי שנת השתלמות. כיצד עלי לפעול ?

מורה / מרצה המודיע על רצונו לצאת לשנת השתלמות מלאה ומעוניין לשנות את החלטתו ולצאת לחצי שנת השתלמות צריך להודיע למעסיק בכתב.

במידה וכבר זוכה המורה / מרצה במענקי השתלמות תבוצע התחשבנות כספית במענק הקרוב למועד קבלת הודעתו.

רצוי כי ביטול שבתון יעשה עד לתחילת שנת ההשתלמות!

עד מתי אוכל לבצע שינוי בתוכנית לימודים שאושרה לי ולאן עלי לשלוח את התוכנית המעודכנת ?

ניתן לבצע שינוי בתוכניות הלימודים עד חודש נובמבר של תחילת שנת ההשתלמות וזאת באמצעות המערכת המקוונת “הגשת בקשה לשינוי תכנית לימודים” בצירוף תכנית הלימודים החדשה.

אני מעוניין להפסיק את לימודי בקורס. כיצד עלי לפעול ?
 1. במידה וחתמת על טופס הרשאה לחיוב חשבון – עליך להודיע מידית למוסד הלימודי לביטולה.
  שים לב, האחריות לביטול הסדר התשלומים עם המוסד מוטלת עליך בלבד.
 2. יש להודיע מידית לקרן על הפסקת לימודיך בקורס באמצעות המערכת המקוונת “בקשה לשינוי תכנית לימודים”.
חליתי במהלך הלימודים באופן שאיני יכול להמשיך בלימודיי. כיצד עלי לפעול ?

במקרים אלו יש ליצור קשר עם משרדי עגור על מנת לקבל ייעוץ מרכזת ההשתלמויות, הגב’ גוטי גולינר במייל Limudim@agur.org.il

ברצוני ללמוד במוסד לימודים שאינו מפורסם באתר האינטרנט של עגור.

אין כל בעיה ללמוד בכל מוסד רצוי העומד בתנאים הבאים :

 • המוסד מעניק חשבונית מס כחוק בגין תשלום שכר לימוד.
 • הלימודים בהיקף 28 שעות לפחות.
 • המוסד יעניק בסיום הקורס אישור על השתתפותך בלימודים.
לא ניצלתי את כל שעות הלימוד בחצי שנת השתלמות, האם אוכל לנצלן בחציו השני של השבתון ?

עקרונית ניתן.

נדרש להעביר בקשה מפורטת ומנומקת אל הגב’ גוטי גולינר רכזת ההשתלמויות golinar@agur.org.il .

כיצד עלי לפרוס את הלימודים במהלך השנה ?

ניתן לפרוס את הלימודים בכל אופן רצוי ובלבד שהיקף שעות הלימוד יהלום את מכסת השעות שציינת בתכנית הלימודים שלך.

האם השתלמות מטעם בית הספר תחשב כחלק מקורסי החובה ?

השתלמות בית ספרית הכוללת 28 שעות לפחות, תחשב כלימודי חובה.

במהלך השבתון לא אתגורר בארץ. כיצד אקבל מידע בדבר מוסדות הלימוד בחו”ל והגדרת לימודי החובה והרשות ?

במקרים אלו יש ליצור קשר עם משרדי עגור על מנת לקבל ייעוץ מרכזת ההשתלמויות, הגב’ גוטי גולינר במייל Limudim@agur.org.il

האם אוכל לשלם באופן עצמאי גם במוסדות בהם קיים כתב הרשאה לחיוב ?

כן.

במקרים אלו עליך לשלוח את הקבלה אל הבנק הבינלאומי על מנת לקבל את ההחזר באמצעות האתר צור קשר פניות עמיתים ולבחור בנושא החזר שכר לימוד וביטוח לאומי

אני מעוניין לבקש מלגה עבור לימודי ההשתלמות, מה עלי לעשות ?

אם הנך מתעתד ללמוד בתוכנית לקראת תואר שני או שלישי באפשרותך לפנות אל ארגון המורים – קרן ידע בטלפון : 7106777 – 03

ולברר את זכאותך למלגה.

סיימתי את לימודי ההשתלמות – מה עלי לקבל ממוסד ההשתלמות ומה עלי לשלוח אליכם ?

על גבי טופס אישור סיום לימודים רשמי (הכולל את לוגו המוסד) של מוסד הלימודים נדרשים להופיע הנתונים הבאים :

 • מספר תעודת הזהות של המשתלם ושמו המלא.
 • מספר שעות הלימוד בפועל במוסד.
 • שנת ההשתלמות.
 • חתימה וחותמת של מוסד הלימודים.

את האישור יש לשלוח עד סיום השנה הפדגוגית [31.08] אל מזכירת הקרן, הגברת סייג מיכל, באמצעות המייל / פקס :

Vetek@agur.org.il

03-5162136

הצטרפות לקרן ההשתלמות

ברצוני להצטרף לקרן, אל מי עלי לפנות ?

ההצטרפות לקרן נעשית באמצעות המערכת המקוונת באתר החברה בכתובת: WWW.kereni.co.il בקטגוריה – “טפסים” – “טופס הצטרפות”

כיצד אדע אם אני זכאי להצטרף לקרן ההשתלמות במסלול הרגיל ?

יכול לבקש להצטרף לקופה, על פי רצונו, כל אדם הנכלל בהגדרת עובד הוראה וגילו אינו עולה על 57 שנים. (למעט חוסכים במסלול המקוצר).

האם ההצטרפות לקרן נעשית באופן אוטומטי ?

ההצטרפות לקרן היא וולונטרית ואינה אוטומטית. על מורה / מרצה המעוניין להצטרף לקרן למלא טופס הצטרפות ולצרף צילום של תלוש שכר עדכני וצילום תעודת זהות או דרכון.

לפרטים נוספים ראה באתר עגור

במידה והמורה מצורף לקרן ורוצה לשנות/להוסיף מעסיק חדש, עליו לשלוח תלוש שכר עדכני.

היכן אוכל לקבל טפסי הצטרפות ?
 •  בכל אחד מסניפי ארגון המורים.
 • ניתן להוריד טופס הצטרפות באתר – לחץ כאן
מהם מועדי ההצטרפות לקרן ?

ישנם מספר מועדי הצטרפות לקרן בשנת הלימודים.

המועדים הם חודש ספטמבר (תחילת שנת הלימודים) או חודש ינואר של אותה שנת לימודים.

המועדים נקבעים בהתאם למועד הגעת בקשת הצטרפות לקרן .

עמיתים המגישים בקשות הצטרפות תקינות (מולאו כנדרש וצורף להם תלוש שכר) המגיעות לקרן עד חודש דצמבר, מצורפים רטרואקטיבית החל מחודש ספטמבר (תחילת שנת הלימודים).

עמיתים המגישים בקשות הצטרפות תקינות מחודש ינואר עד אוגוסט מצורפים רטרואקטיבית מחודש ינואר של אותה שנה .

* ניתן להצטרף רטרואקטיבית לספטמבר בכל חודש במהלך שנת הלימודים הנוכחית (עד ל- 31/08) בכפוף להסכמת המעסיק.

במידה והמורה / מרצה מצורף לקרן ורוצה לשנות / להוסיף מעסיק, צירוף המעסיק החדש נעשה רטרואקטיבית לספטמבר של שנת הלימודים בה ביקש לצרף המעסיק.

אישורי ותק לאור השתלמות

מהם הנתונים הנדרשים להימצא על אישור סיום הלימודים ?

אישור הלימודים נדרש להופיע על מסמך רשמי של מוסד הלימודים ולכלול :

 • פרטים אישיים.
 • מס’ תעודת הזהות.
 • שמות הקורסים.
 • היקף שעות הקורסים.
 • מועדי פתיחה וסיום הלימודים.
מה האישור שעלי להמציא במסגרת לימודי תואר בארץ?

גיליון ציונים רשמי וחתום על ידי המוסד האקדמי.

מה האישור שעלי להמציא במסגרת לימודי תואר בחו”ל ?

עליך להמציא גיליון ציונים רשמי, מפורט וחתום מאת אוניברסיטת האם או מהשלוחה הישראלית וזאת בתנאי שהשלוחה הוכרה ע”י  המועצה להשכלה גבוהה, הכולל את הפרטים הבאים :

 • שם ושם משפחה.
 • מס’ תעודת זהות.
 • לימודים לתואר ________,
 • תאריך תחילת וסיום הלימודים.
 • רשימת הקורסים שנלמדו.
 • סה”כ היקף השעות שנלמדו בין התאריכים 1/9/ – 31/8  בשנת הלימודים.
האם עלי לשלוח אישור סיום לימודים גם על לימודי רשות ?

ההוראה החלה על לימודי רשות זהה ללימודי חובה.

יש לשלוח אישורי סיום לימודים באמצעות האתר צור קשר פניות עמיתים ( יש לבחור בנושא אישורי סיום לימודים ), מכל מוסד הרשום בתכנית הלימודים שאושרה לך – לימודי חובה ולימודי רשות (השלמה).

אני לקראת יציאה לפנסיה וחסרים לי אישורי וותק בעבור השתלמות לימודים, מה עלי לעשות ?

על מנת שנוכל לטפל בפנייתך ולברר את זכאותך לאישורי וותק בגין השנים בהם למדת עליך לפנות אל מזכירת הקרן, הגברת סייג מיכל ולציין שם מלא , מספר ת.ז , ואת השנים בהן למדת.

כתובת אימייל: Vetek@agur.org.il

פקס :03-5162136

אמצעי העברת אישורי סיום לימודים

מקווןhttps://contact.kereni.co.il/advanced_training הבהרה: רלוונטי לאלה שיצאו לשבתון החל מתשפ”ב

מייל :vetek@agur.org.il הבהרה: רלוונטי לאלה שיצאו לשבתון עד תשפ”א

פקס :03-5162136 הבהרה: רלוונטי לאלה שיצאו לשבתון עד תשפ”א

 

מידע בנושאים פיננסים

כיצד עלי להסדיר את התשלומים לביטוח לאומי ודמי בריאות במהלך שנת ההשתלמות ?

מורה / מרצה בשנת השתלמות העובד במשרה חלקית, בשכר או במשכורת, בכל תקופת ההשתלמות אינו צריך לשלם ביטוח לאומי מאחר והתשלום מתבצע באמצעות מעסיקו.

מורה / מרצה בשנת השתלמות שאינו עובד חייב לשלם בעצמו את דמי הביטוח הלאומי ישירות למוסד לביטוח לאומי וזאת ע”מ שזכויותיו בשנת ההשתלמות ישמרו.

להסדרת התשלום יש לגשת לביטוח הלאומי יחד עם אישור חופשה ללא תשלום שהתקבל מהמעסיק וכן עם תלוש משכורת אחרון ולקבל פנקס קבלות.

את השוברים יש לשלם במזומן, בכרטיס אשראי או באמצעות הוראת קבע.

קרן ההשתלמות מחזירה למורה את דמי הביטוח הלאומי עד לגובה התעריף שנקבע בביטוח לאומי בשנת ההשתלמות, לאחר הצגת קבלות בלבד.

התשלום הינו לפי תעריף סטודנט במוסד להשכלה גבוהה או דמי ביטוח לאומי מינימליים למבוטח שאינו עובד וזאת לפי קביעת המוסד לביטוח לאומי.

במידה והתשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי / הוראת קבע יש להמציא אישור רשמי מהמוסד לביטוח לאומי המעיד על ביצוע התשלום.

קבלות המופקות באמצעות האינטרנט יזוכו ללא צורך בחותמת של ביטוח לאומי.

את הקבלות יש לשלוח לכתובת הבאה:

קרנות השתלמות המורים ת.ד 8224, תל אביב 6108102.

או באמצעות מנגנון צור קשר פניות עמיתים – לסרוק / לצלם ולצרף תחת נושא : החזר שכר לימוד וביטוח לאומי

יש להסדיר במוסד לביטוח לאומי את התשלום לביטוח בריאות ממלכתי. ההוצאה חלה על המשתלם והקרן לא תחזיר כספים עבור תשלום זה.

איך מתבצע התשלום בפועל עבור לימודי ההשתלמות ומה מועד ההחזר הכספי ?

התשלום למוסד מתבצע באופן הבא :

 • הרשאה לחיוב (מוסדות להם יש הסדר עם הבנק) ; המשתלם יוחתם על טופס ההרשאה והגבייה תתבצע ישירות בין הקרן למוסד הלימודים.
 • באופן עצמאי ; העמית ישלם מכספו ישירות למוסד כשאת הקבלות ימציא לבנק באמצעות המייל / כתובת :

התקבלה קבלה בבנק עד ה 15 לחודש, יקבל העמית את ההחזר הכספי בהתאם לתוכנית שאושרה ובהתאם לקבלה בתחילת החודש העוקב.

התקבלה קבלה בבנק לאחר ה 15 לחודש, יקבל העמית את ההחזר הכספי בהתאם לתוכנית שאושרה ובהתאם לקבלה בתחילת החודש הבא לאחר החודש העוקב.

מהם הקריטריונים למשיכת כספי הקרן ?

15 שנות וותק בהוראה ויציאה אחת לפחות לשנת השתלמות (שבתון).

לפירוט נוסף ראה באתר

ברצוני למשוך את כספי הקרן, אל מי עלי לפנות ?

בירורים כספיים נעשים ישירות מול הבנק באמצעות המייל / טלפון

kereni@fibi.co.il

03-7706061

האם מענקי השתלמות חייבים במס ?

כן.

מענקים המתקבלים בשנת ההשתלמות פטורים ממס הכנסה.

כיצד מופרשים תשלומי הפנסיה לקרן בתקופת ההשתלמות ?

מורה / מרצה משתלם נהנה מזכויות פנסיה בגין שנת ההשתלמות.
לעובדי מדינה יוענק הוותק הפנסיוני עם קבלת אישור על שנת וותק.
כספים בגין שמירת זכויות פנסיה מועברים לקרן הפנסיה / חב’ ביטוח  וזאת על פי בקשת המורה קודם ליציאה להשתלמות.
המורה מרצה נדרש לבדוק במהלך ההשתלמות (בתלושי המענק) האם תשלומי הפנסיה מועברים לקרן הפנסיה כפי שביקש.

אי מסירת שם קרן פנסיה מדויק קודם ליציאה להשתלמות עלולה לפגוע בזכויות הפנסיונית.

מהם ההבדלים ביציאה לשבתון לאחר 6 , 7 או 8 שנות חיסכון ?

מורה / מרצה היוצא לשבתון לאחר 6 שנות חסכון יקבל מענקים לפי 66.66%  מאחוז המשרה הממוצע על שנות החיסכון ובהתאם לרכיבי השכר של משכורתו האחרונה קודם ליציאתו לשנת השתלמות.
לטבלת פירוט של שיעור ההשתלמות בהתאם לשנות החיסכון – לחץ כאן 

כיצד מחושב המענק בשנת השתלמות ?

בנושא זה יש לפנות ללינק המצורף :
https://apps.fibi.co.il/morimCalc/morim_calc_histadrut.asp

כיצד מחושב החזר שכר הלימוד בשנת ההשתלמות ?

החזר שכר הלימוד מחושב בהתאם לתוכנית הלימודים המאושרת על ידי הנהלת הקרן ועד לגובה שכר הלימוד המקובל בקרנות.

שכר הלימוד המרבי זהה לשכר הלימוד המקובל באוניברסיטאות בארץ,

הבסיס : עבור 16 ש”ש – 100% שכ”ל.

לכן, עבור כל 1 ש”ש, יתקבל החזר של עד 1/16 משכר לימוד המקובל באוניברסיטאות בארץ.

ההחזר מתבצע בשני אופנים :

החזר שכ”ל למורה

המורה / מרצה ישלם ישירות למוסד הלימודים את שכר הלימוד והקרן תחזיר למורה את שכ”ל לאחר הצגת קבלות.

יש לשים לב ששם המוסד המופיע על גבי הקבלה אכן תואם לשם המופיע ע”ג תוכנית הלימודים המאושרת.

החזר עבור קבלות שתתקבלנה בבנק הבינלאומי הראשון עד ה-15 לחודש, יתבצע במענק הקרוב.

החזר בגין קבלות, שתתקבלנה לאחר ה-15, יתבצע במענק בחודש שלאחר מועד קבלת הקבלות.

החזר שכ”ל ישירות למוסד

העברת תשלום שכ”ל מקרן השתלמות למוסד הלימודים בכפוף לחתימת המורה על כתב הרשאה לחיוב חשבון הנמצא במוסד. ההסדר הנ”ל מתקיים רק עם מוסדות שחתמו עם הקרן על הסדר גביה מרוכז.

כיצד מתבצע תשלום בגין ימי מילואים בשנת השבתון ?

מורה / מרצה היוצא למילואים תוך 3 חודשים מתום שנת השבתון, יפנה אל המעסיק בכדי לבדוק את זכאותו לתשלום דמי מילואים מהקרן.

במהלך שנת השבתון על המורה / מרצה לפנות לביטוח לאומי על מנת לבדוק את נושא התשלום בגין ימי המילואים.

כיצד ישמרו זכויותיי בזמן חופשת הלידה ?

מורה / מרצה היוצאת לחופשת לידה במהלך תקופת החיסכון תשמור על רצף הזכויות בקרן ולכן עליה לוודא כי המעסיק ממשיך לנכות לקרן את הכספים בגין תקופה זו במהלכה או לאחריה.

משרד החינוך נוהג להעביר את הניכויים לקרן בגין חופשת הלידה בחודש יולי לאחר חזרת המורה לעבודה סדירה.

מורה / מרצה אשר יולדת במהלך שנת ההשתלמות זכאית להמשיך ולקבל מענקים כל עוד תעמוד בחובות ההשתלמות.

מורה / מרצה היולדת במהלך השבתון (עד ל-19 במאי) עליה לפנות למוסד לביטוח לאומי על מנת לבדוק את זכאותה לקבלת דמי הלידה.

מורה היולדת לאחר ה-19 במאי ועד 10 חודשים מתום השבתון זכאותה לדמי לידה תיבדק על ידי מנהל העסקים של קרן ההשתלמות.

מורה / מרצה אשר מקבלת החזר דמי לידה מביטוח לאומי בסכום כלשהו או אינה זכאית כלל לדמי לידה מביטוח לאומי, זכאית לדמי לידה חלקיים או להשלמה יחסית עד לגובה דמי הלידה המקסימליים להם הייתה זכאית מקרן ההשתלמות, בכפוף לתאריך הלידה.

במידה והעמיתה קיבלה החזר דמי לידה מביטוח לאומי בגין עבודה המאושרת במהלך שנת ההשתלמות לא יקוזז סכום זה מהחזר דמי לידה המגיע מקרן ההשתלמות.

לצורך בדיקת הזכאות יש להמציא לקרן:

 • אישור מבי”ח על הלידה בציון תאריך הלידה.
 • אישור מביטוח לאומי על תשלום או דחיית תשלום דמי לידה.
אם ילדתי באמצע השנה ולא חזרתי לקרן האם נפגעו זכויותיי באותה שנה?

הכרת שנת חסכון בקרן מותנית בכך שהמורה הועסקה בהיקף משרה ממוצע שנתי של שליש משרה לפחות כאשר 3 חודשי חופשת לידה מוכרים לצורך שמירת זכויות בקרן.

אם אחוז המשרה הממוצע לשנה בה המורה היתה בחופשת לידה יעמוד על לפחות שליש משרה, תחשב שנה זו כשנת חסכון.

בגין 3 חודשי חופשת לידה יהיה על המורה לדאוג שמעסיקה ישלים את ההפקדות לקרן בגין התקופה בה היא שהתה בחופשת לידה.

אם מעסיקך הינו משרד החינוך ההפקדות תושלמנה אוטומטית במשכורת יולי.

כיצד אצור קשר עם הממונה על התמריצים ?

מחוז מרכז וירושלים – משרד החינוך, כנפי נשרים 15, ירושלים 91911, טל’ 02-5604771
מחוז הצפון – משרד החינוך, קרית הממשלה, ת.ד 530, נצרת עילית 17103, טל’ 04-6500168
מחוז הדרום – משרד החינוך, דרך הנשיאים 15, ת.ד 610, באר שבע, טל’ 08-6263113
אגף לחינוך התישבותי – אגף לחינוך התישבותי, רחוב השלושה 2, תל אביב 67060, טל’ 03-6898859

אני מעוניין בשנת חופשה, האם זכויותיי ישמרו ?

מורה / מרצה היוצא לחופשה ללא תשלום חייב לעדכן את קרן ההשתלמות על מנת שזכויותיו ורצף החיסכון בקרן יימשכו.
על המורה / מרצה להמציא אישור חופשה ללא תשלום חתום ע”י המעסיק.

עבדתי שנה והופסקה עבודתי. האם זכויותיי ישמרו ?

מורה / מרצה אשר הופסקה עבודתו ומצא מקום עבודה אחר בהוראה חובה עליו להודיע לקרן על שינוי מעסיק ולצרף צלום תלוש משכורת .

במקרה כזה יעודכנו נתוני ההעסקה וימשך החיסכון לקרן.
מורה / מרצה אשר לא עבד בשנה שלאחר הפיטורין אולם חזר לעבוד בהוראה שנה לאחר מכן מתבקש לפנות אל עגור – לברה לניהול קופות גמל בטלפון : 7706061 – 03. ולבקש הקפאת זכויות בקרן.

כיצד ניתן להקפיא את זכויותיי בקרן ?

מורה / מרצה זכאי לבקש להקפיא זכויות בקרן באחד המקרים הבאים:

 • המציא אישור חופשה ללא תשלום (חל”ת) חתום ע”י המעסיק .
 • עבד בדרוג עובדי הוראה במוסדות שאינם מאושרים ע”י משרד החינוך ולא חסכו בקרן.

! הקפאת הזכויות יכולה להיות להימשך 3 שנים בלבד.

כיצד אקבל מידע אודות החיסכון בקרן ?

האפשרות לקבלת מידע אודות החיסכון בקרן ההשתלמות יפורטו להלן:

 • אחת לשנה תנפיק קרן ההשתלמות דף חשבון מרכז לאותה שנת לימודים המפרט את חודשי ההפקדה וכן שווי חסכון בקרן, מידע זה ישלח לכתובתך. כמו כן, פעם ברבעון יישלח דו”ח רבעוני לעמית עבור מחזור חסכון אשר התקבלה בו לפחות הפקדה אחת באותו רבעון.
 • ניתן לקבל מידע באמצעות הבנק בטלפון : 03-7706061 בימים א’ עד ה’ בין השעות 8:30 עד 16:00 בכל הנושאים למעט יתרות כספיות ו/או גובה מענקים ותשלומים שונים בשבתון. במידה וקווי הטלפון תפוסים ניתן להשאיר פרטים במענה הקולי.
 • ניתן לקבל מידע כללי נרחב אודות החיסכון בקרן והן מידע כספי (כגון יתרת חשבון עדכנית, פירוט תנועות אחרונות בחשבון) בחשבונך האישי באתר.
האם אפשר לחסוך בקרן בהיותי עובד במסגרת 200% משרה ?

עקרונית ניתן לחסוך בקרן עד למקסימום של 150% משרה ולכן אם הנך מועסק אצל שני מעסיקים ואחוז המשרה הממוצע הינו גבוה מ 150%, יש להמציא תלושי שכר לחודש אוגוסט של אותה שנת לימודים וקרן ההשתלמות תחזיר את הכספים שהועברו מעבר ל 150% משרה בעת ניצול הכספים לצורך יציאה לשנת השתלמות / משיכת כספים.

במידה והנך מועסק אצל מעסיק אחד – הניכוי מחושב מלכתחילה לפי מקסימום 150%.

איך תישמר זכאותי לחיסכון בעת שליחות חינוכית בחו”ל ?

מורה / מרצה היוצא לשליחות חינוכית מטעם הסוכנות היהודית או המחלקה לתרבות ולחינוך תורניים בגולה זכאי להמשיך ולחסוך בקרן ההשתלמות ובלבד וימציא את האישורים הבאים:

 • אישור חופשה ללא תשלום מהמעסיק בארץ.
 • תלוש שכר אחרון ערב יציאתו לשליחות.
 • אישור מהסוכנות בציון תקופת השליחות.
 • התחייבות המעסיק בחו”ל להעברת הכספים לזכות חשבון המורה בקרן.

מידע לשעת חירום

מהי הערכות עגור בקרות אירוע חירום ?

עגור – חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות נערכת לתרחישים השונים לשעת חירום, בתיאום עם המוסדות והארגונים

הרלוונטיים לפעילותה ותוך השקעת זמן ומשאבים לשמירת מוכנותה לשעת חירום וזאת לאור חוזר ניהול המשכיות עסקית בגופים מוסדיים.

במסגרת זו מבצעת החברה המנהלת בחינה יסודית ושוטפת של היערכותה הנדרשת לשעת חירום תוך התאמת הנהלים הקיימים לשינויים הרגולטורים וליעדי השירות הנדרשים.

איך ניתן ליצור קשר טלפוני עם החברה בקרות אירוע חירום ?

מספר הטלפון של מוקד שירות הלקוחות (מוקד פיננסי) בקרות אירוע חירום : 03-7706061

איך ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות באמצעות מייל בקרות אירוע חירום ?

התקשרות עם מוקד שירות הלקוחות (מוקד פיננסי) בקרות אירוע חירום יהיה באמצעות מייל kereni@fibi.co.il

איך ניתן ליצור קשר עם החברה בהתייחס לנושא תוכניות לימודים בקרות אירוע חירום ?

התקשרות עם חברת עגור לצורך אישור תוכניות לימודים ושינוי תוכניות לימודים בקרות אירוע חירום יהיה באמצעות מייל golinar@agur.org.il

איך ניתן ליצור קשר עם החברה בהתייחס לנושאי סיום לימודים ואישורי וותק בקרות אירוע חירום ?

התקשרות עם חברת עגור לצורך אישורי וותק וסיום לימודים בקרות אירוע חירום יהיה באמצעות מייל vetek@agur.org.il

צור קשר
מוקד פיננסי
מוקד פדגוגי
עגור - קרן השתלמות למורים העל-יסודיים