כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע כללי
זכויותיו וחובותיו של העמית/ה

1. תשלום מענק חודשי
שיעור מענק ההשתלמות הוא בהתאם לניצול שנות החיסכון של העמית/ה כמפורט בטבלה:   

שיעור המענק בחצי שנת השתלמות

שיעור המענק בשנת השתלמות מלאה

חודשי החיסכון

משך תקופת החיסכון

33.33%

66.66%

72

6 שנים

37.03%

74.06%

80

6 שנים + 8 חודשים

38.88%

77.77%

84

7 שנים

42.59%

85.18%

92

7 שנים + 8 חודשים

44.44%

88.88%

96

8 שנים


גובה המענק נקבע על פי היקף ההשתלמות ולפי ממוצע המשרה במשך כל תקופת החיסכון ומחושב לפי רכיבי השכר שנכללו במשכורת ערב היציאה להשתלמות (דרגה, תפקיד, גמולים ממוצעים וכו').

עמיתים אשר ערב יציאתם לשנת השתלמות לימדו ברפורמת "אופק חדש", מענק ההשתלמות במהלך שנת ההשתלמות יחושב כמפורט להלן:

1.      מחזור החיסכון המנוצל אשר אינו כולל שנות חיסכון תחת רפורמת "אופק חדש". מענק ההשתלמות יחושב עפ"י טבלת שכר "ישנה" כפוף לשינויים וגמולי השכר תחת רפורמת "אופק חדש".

2.      מחזור החיסכון המנוצל אשר כולל שנות חיסכון תחת רפורמת "אופק חדש", מענק ההשתלמות יחושב באופן יחסי לשנים עפ"י טבלת שכר "ישנה" בתוספות יחסיות לשנים עפ"י טבלת שכר "אופק חדש".

אופן חישוב מענק ההשתלמות כפוף לשינויים והחלטות הנהלת הקרן.

שיעור ההשתלמות נקבע בהתאם לתקופת החיסכון במחזור המנוצל להשתלמות. במידה והעמית רוצה לשנות את שיעור ההשתלמות (בכפוף למס' שנות חיסכון

העומדים לרשותו) עליו להודיע במכתב לבנק הבינלאומי.

בחצי שבתון – שיעור ההשתלמות בהתאמה.

מענק ההשתלמות משולם לעמית/ה המשתלם/ת בשנת ההשתלמות מדי חודש בחודשו, באורח סדיר וקבוע.

התשלום הראשון של המענק משולם ב-1 באוקטובר של שנת ההשתלמות בעבור חודש ספטמבר שלפניו.

תלוש מיוחד המפרט את תשלומי המענק יישלח לבתי המשתלמים מיד חודש בחודשו במהלך שנת ההשתלמות.

שינויים רטרואקטיביים בשכר עובדי ההוראה, שתחולתם מספטמבר שנה קודמת לשנת ההשתלמות ולכל המאוחר עד סוף פברואר, יחולו במלואם גם על מענק ההשתלמות המשולם לעמית/ה המשתלם/ת.

מענק ההשתלמות פטור מתשלום מס הכנסה.


2. שכר לימוד

הקרן משלמת שכר לימוד בהתאם להחלטות ממשלת ישראל ובהנחיית משרד האוצר. אי לכך שכר הלימוד בשנת הלימודים תשע"ג ישולם בהתאם להחלטות ממשלת ישראל.

העמית/ה המשתלם/ת זכאי/ת לקבל החזר הוצאות שכר לימוד עד לגובה של שכר לימוד אוניברסיטאי בארץ, בגין הלימודים אשר אושרו על ידי קרן ההשתלמות, ובכפוף להיקף ההשתלמות ולממוצע המשרה בהשתלמות.


כל ההוצאות האחרות כגון: דמי רישום, חומרים, הוצאות ביטוח וכיו"ב, תהיינה על חשבון העמית/ה המשתלם/ת. שכר הלימוד משולם יחסית לשיעור המשרה בתקופת החיסכון ובהתאם למספר שעות הלימוד שאושרו על ידי הקרן, ועד למקסימום שכר הלימוד הנהוג באוניברסיטאות בארץ.

הבסיס: עבור 16 ש"ש=100% שכר לימוד ולכן עבור כל 1 ש"ש יתקבל החזר של 1/16 משכר הלימוד המקובל באוניברסיטאות בארץ.

גובה החזר שכ"ל שנקבע ע"י המדינה= 1/16 שכ"ל אוניברסיטאי   × מספר שעות הלימוד שאושרו 

 

אופן חישוב החזר שכר לימוד:

על- מנת שמשתלם ינצל באופן מקסימאלי את שכר הלימוד העומד לרשותו, החזר שכר הלימוד יבוצע בשיטת "הסל התקציבי".

לכל משתלם יוקצה סל תקציבי ללמודי חובה וסל תקציבי ללימודי השלמה. סכום שכר הלימוד המקסימאלי שיוחזר בגין לימודי חובה, יהיה בהתאם לסה"כ שעות החובה שאושרו למשתלם בתכנית הלימודים.

סכום שכר הלימוד המקסימאלי שיוחזר בגין לימודי השלמה, יהיה בהתאם לסה"כ שעות ההשלמה שאושרו למשתלם בתכנית הלימודים.

 לדוגמא:

משתלם שאושרה לו תכנית לימודים בהיקף של 12 ש"ש עפ"י החלוקה הבאה:

9 ש"ש לימודי חובה (במספר מוסדות)

3 ש"ש לימודי השלמה (במספר מוסדות)

זכאי לסה"כ החזר שכר לימוד בגין לימודי חובה:

ערך שעה אוניברסיטאית × 9 ש"ש.

וסה"כ החזר שכר לימוד בגין לימודי השלמה:    

ערך שעה אוניברסיטאית × 3 ש"ש.

ניתן להעביר הפרשי עלות מקורס "זול" (שעלותו קטנה מעלות עפ"י שכ"ל אוניברסיטאי) למימון עלות יתר של קורס "יקר" (שעלותו גבוהה מעלות עפ"י שכ"ל אוניברסיטאי) עפ"י המפורט להלן:

משתלם שלומד קורס במסגרת לימודי חובה ועלות כל 1 ש"ש בקורס זה הינה נמוכה מעלות 1 ש"ש עפ"י שכ"ל אוניברסיטאי (להלן קורס "זול"), רשאי להשתמש בסכום ההפרש שנותר, כדי לממן קורס אחר במסגרת לימודי חובה, שבו עלות כל 1 ש"ש גבוהה מעלות 1 ש"ש עפ"י שכ"ל אוניברסיטאי (להלן קורס "יקר").

ההפרש הכספי מהקורס ה"זול" עשוי לממן (באופן חלקי או מלא) את ההפרש הכספי לקורס ה"יקר". אם לאחר הקיזוז עדיין נותר הפרש לחובת המשתלם, חובת המימון חלה על המשתלם.

באופן דומה, ניתן לממן הפרשי עלות של קורס "יקר" במסגרת לימודי ההשלמה מהפרשי עלות של קורס "זול" במסגרת לימודי ההשלמה.

לא תתאפשר העברה ממסגרת לימודי חובה למסגרת לימודי השלמה ולהיפך.


3. החזר שכר הלימוד למשתלמים

החזר שכר לימוד יתבצע בשתי דרכים:

 א. החזר שכר לימוד על-פי הרשאה לחיוב חשבון בקרן ההשתלמות:
מוסדות
  הקשורים בהסדר גבייה מרוכז עם קרן ההשתלמות

שכר הלימוד ישולם ישירות למוסדות שבהסדר, לאחר שהמשתלם יחתום על כתב הרשאה לחיוב חשבון במוסד, ובהתקיים התנאים הבאים:

    ·      המוסד נכלל ברשימת המוסדות המאושרים על ידי הקרן.

    ·      המוסד רשום בטופס הבקשה לאישור תכנית הלימודים.

    ·      מספר השעות הרשום בטופס תכנית הלימודים זהה לשעות בפועל.

    ·      מספר הזהות של המשתלם/ת זהה למספר שברישומי הקרן.

    ·      התשלום יהיה עד לגובה שכר הלימוד, המאושר בקרן ההשתלמות כפי שמופיע בתכנית לימודים מאושרת.

 ב. החזר שכר לימוד על-פי קבלות:
מוסדות שאינם נמצאים בהסדר הגבייה

הקרן תחזיר למשתלם/ת את שכר הלימוד על פי שעות ההשתלמות המאושרות על ידי הקרן בהתאם לתכנית ההשתלמות המאושרת. זאת לאחר שימציא קבלות רשמיות ומקוריות בלבד על שכר הלימוד, שהוא שילם למוסד זה, בחתימת האחראי במוסד ובחותמת המוסד שבו למד עבור שעות החובה. בעבור שעות ההשלמה ניתן להמציא העתקים/ פקסים.

 הערה: לא יוחזרו כספים ששולמו עבור מנוי למועדון ספורט, לתיאטרון, לבריכת שחייה וכו'.

החזר שכר לימוד דרך קבלות מהאינטרנט:

קיימים מוסדות לימוד שמאפשרים למשתלמים להפיק באמצעות האינטרנט קבלה ללא חתימה וחותמת כתחליף למשלוח קבלה ידנית חתומה.

במקרים הנ"ל תשלום שכר הלימוד יהיה רק כנגד קבלה המופקת באמצעות האינטרנט כשהיא חתומה בחותמת ידנית מקורית של מוסד הלימוד.

החזר שכר הלימוד יבוצע כנגד קבלות מקוריות, ולפי זמן פירעון התשלום. לדוגמא: תשלום שמועד פירעונו 1.1.2013, יוחזר במענק חודש ינואר 2013 המשולם בתאריך 1.2.2013.

ההחזר ייכלל במענק החודשי הסמוך לחודש הגעת הקבלות ובתנאי שהקבלות תגענה למשרדי הבנק הבינ"ל עד ה-15 לחודש. קבלות שתתקבלנה לאחר ה-15 לחודש, תשולמנה במענק החודש שלאחר החודש הסמוך למועד קבלת הקבלות (בתום כ-45 יום).

קבלות אחרונות לסיום שנת ההשתלמות יש להגיש עד 15.8.2013 על מנת לקבל החזר במענק האחרון 1.9.2013.

את הקבלות יש להגיש/לשלוח לבנק הבינלאומי – מחלקת קופ"ג/קרן השתלמות למורים, או לכל אחד מסניפי הבנק המהווים מוקד. חובה לציין על הקבלות את שם המשתלם/ת, מספר תעודת הזהות וסה"כ שעות.

החזר שכר הלימוד יבוצע רק על לימודים שיתקיימו בשנת ההשתלמות, כלומר: תחילתם לא לפני  1.9.2012, וסיומם לא יאוחר מ- 31.8.2013.

בתלוש המענק החודשי יפורט החזר שכר הלימוד למשתלמים במוסדות, הגובים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון והמצויים בהסדר גבייה מרוכזת:

בטור התשלומים (זכות) יופיע הרישום: החזר שכ"ל והסכום.

בטור הניכויים (חובה) יופיע הרישום: ניכוי שכ"ל והסכום.

למשתלמים במוסדות ללא הסדר גבייה מרוכזת, ששלחו קבלות לקרן, יופיע:

בטור התשלומים (זכות) – החזר שכ"ל והסכום.


4. החזר הוצאות נסיעה למשתלמים מאזורי עדיפות לאומית (במסגרת "תמריצים") בשנת שבתון

המחלקה לדיור ולתמריצים תישא בהוצאות הנסיעה הבינעירוניות של עובד ההוראה, הגר באחד מהיישובים שבאזורי עדיפות לאומית, למקום ההשתלמות ובחזרה. החזר הוצאות הנסיעה יהיה לפי התעריפים של התחבורה הציבורית, ויבוצע על ידי קרן ההשתלמות בבנק הבינ"ל. עובד הנוסע להשתלמות ברכבו הפרטי יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה לפי תעריפי התחבורה הציבורית בקווי הנסיעה הבין – עירוניים בלבד.       
לקבלת סך הוצאות הנסיעה המאושר מן הקרן יש להגיש בקשה מיוחדת לבנק הבינ"ל – מחלקת קופ"ג/ קרן השתלמות מורים על גבי טופס החזר הוצאות נסיעה במסגרת תמריצים, אותו ניתן לקבל בכל אחד מסניפי הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, בצירוף כרטיסי נסיעה, כרטיסי טיסה וכו'.

הזכאים להחזר הוצאות הנסיעה:            
העמיתים המדורגים בדירוג עובדי הוראה, העובדים וגרים באזורי עדיפות לאומית א', זכאים להחזר הוצאות נסיעה בתנאים אלה:

    ·      אושרו על ידי המחלקה לדיור ולתמריצים למורים.

    ·      ממשיכים לגור באזורי עדיפות לאומית.

    ·      עמיתים שחסכו ערב היציאה של שנת ההשתלמות במסגרת תמריצים

הערות:

א. החזר הוצאות נסיעה למשתלמים בשבתון מלא לא יעלה על שתי נסיעות בשבוע ולמשתלמים בחצי שבתון נסיעה אחת בשבוע בלבד.

ב. החזר הוצאות נסיעה לא יאושר בגין דיווח הוצאות נסיעה עתידיות.

ג. דו"חות נסיעה, יש להגיש לקרן ההשתלמות עד לתאריך ה-31.7.2013

ד. יש למלא דיווח נסיעות בגין כל חודש בטופס נפרד.

ה. ניתן להוריד טפסי נסיעות מאתר האינטרנט.

5. דמי הבראה

דמי הבראה ישולמו על פי הנהוג בדירוג עובדי ההוראה בשירות המדינה, ועל פי הותק הדרגה ובהתייחס להיקף המשרה הממוצעת של המשתלם (עד למשרה מלאה) ושיעורי השתלמותו.
תשלום זה משלמת הקרן לעמית/ה המשתלם/ת בתקופת ההשתלמות, במענק חודש יוני.

6. תשלום לקרן פנסיה

הקרן מעבירה למשתלם במהלך שנת ההשתלמות את התשלומים כפי המקובל לקרן הפנסיה שהוא חבר בה.

לכן על המשתלם, לפני יציאתו לשנת ההשתלמות, להודיע לקרן ההשתלמות, בהתאם לנדרש בסעיף ד' בטופס מספר 1, את שמה המדויק של קרן הפנסיה שלו (במקרים בהם העמית מועסק ערב יציאתו לשנת השתלמות ביותר ממעסיק אחד, יש לציין את שמות קרנות הפנסיה בהתאם למעסיק ממנו הוא חוסך).

אי מסירת שם קרן הפנסיה בהתאם להפרשות מעסיקך ערב היציאה לשבתון, עלולה לפגוע בזכויותייך הפנסיוניות-ניתן לוודא את שם קרן הפנסיה עם המעסיק ערב יציאתך לשנת השתלמות.

לידיעתך, במקרים בהם הקרן תדרש, שלא עקב רשלנותה, לשלם עקב חישוב אקטוארי/ריבית בגין העברת הכספים באיחור לקרן הפנסיה, התשלום הנ"ל לא יחול על הקרן, אלא יחול על המעסיק או על המשתלם, לפי העניין.

הקרן משלמת את חלקו של העמית/ה וגם את חלקו של המעסיק.  
שיעורי התשלום לקרן הפנסיה נקבעו עפ"י היקף משרה ממוצע שעל פיו מחושב מענק ההשתלמות, שמשלמת הקרן לעמית המשתלם.

תשלום זה משלמת הקרן מדי חודש במשך חודשי תקופת ההשתלמות.

אי העברת המסמכים והאישורים הנדרשים לקרן לשם מתן אישור סופי ליציאה לשנת השתלמות, עלול לפגוע בזכויותיך הפנסיוניות.

7. תשלום דמי לידה

 

עובדת הוראה שתלד במהלך שנת ההשתלמות, תהיה זכאית להמשיך ולקבל מענקים כל עוד תעמוד בחובות ההשתלמות.

תקופת הזכאות לדמי לידה ליולדת בשנת ההשתלמות הינה החל מה- 19.05 ועד עשרה חודשים לאחר תום שנת ההשתלמות.

עמיתה אשר אינה זכאית לדמי לידה מהביטוח הלאומי, או זכאית לדמי לידה חלקיים מהביטוח הלאומי, תקבל מהקרן השלמה יחסית עד לגובה דמי הלידה המקסימליים להם הייתה זכאית מקרן ההשתלמות בכפוף לתאריך הלידה.

במידה ועמיתה קיבלה החזר דמי לידה מביטוח לאומי בגין עבודתה המאושרת במהלך שנת ההשתלמות לא יקוזז סכום זה מהחזר דמי לידה המגיע מקרן ההשתלמות.

החזר דמי לידה בתקופה שלאחר שנת ההשתלמות, יחושב עפ"י שלושת המענקים האחרונים שלפני תקופת הלידה.

מסמכים נדרשים:           
לשם בדיקת זכאות לקבלת דמי לידה מהקרן על העמיתה להמציא המסמכים הבאים:

 

1. מכתב בקשה לקבלת דמי לידה כולל פרטי בנק לצורך זיכוי.

 

2. תעודת לידה.

 

3. אישור זכאות/אי זכאות לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי.

 

הערה: תביעה לתשלום דמי לידה ניתן להגיש לקרן עד שנה מתאריך הלידה.

 

8. תשלום בגין שירות מילואים

משתלם, שיצא לשירות מילואים במהלך שנת ההשתלמות, ימשיך לקבל מענקים.

חבר, שנקרא לתקופת שירות מילואים תוך שלושה חודשים מתום שנת ההשתלמות, יהיה זכאי לתשלום מהקרן (גובה התשלום נקבע על ידי הקרן). הקרן מעבירה תשלום זה לעמית המשתלם לאחר קבלת אישור רשמי על ביצוע השירות. זאת בתנאי שלא קיבל, שאינו מקבל ושלא יקבל – בגין התקופה האמורה של השירות במילואים כל תמיכה כספית כגון משכורת או גמל. על המשתלם להביא אישור מהביטוח הלאומי שהינו זכאי לתגמול מילואים.

9. תשלום דמי ביטוח לאומי

מורה בשנת השתלמות, העובד ולו במשרה חלקית, אינו צריך לשלם דמי ביטוח לאומי. התשלום מתבצע באמצעות מעסיקו.

מורה בשנת השתלמות שאינו עובד, חייב לשלם בעצמו דמי ביטוח לאומי.  המורה יקבל החזר לאחר שימציא קבלות על תשלום שבוצע באמצעות כרטיס אשראי / הוראת קבע / אישור תשלום המופק באמצעות האינטרנט.  


שיעור דמי הביטוח לא יפחת מן השיעור, שנהוג לשלם למוסד לביטוח לאומי סטודנט, הלומד במוסד להשכלה גבוהה, ולא יעלה על השיעור, שנהוג לשלם למוסד לביטוח לאומי, למבוטח שאינו עובד.


תשלום זה משלמת הקרן לעמית/ה המשתלם/ת על פי פנייתו/ה לקרן עד תום תקופת ההשתלמות, ולאחר קבלת אישור רשמי בחתימת האחראי במוסד לביטוח לאומי ובחותמת המוסד על דמי הביטוח, ששילם/ה העמית/ה המשתלם למוסד זה.
יש להסדיר במוסד לביטוח לאומי את התשלום לביטוח בריאות ממלכתי. ההוצאה חלה על המשתלם, והקרן לא תחזיר כספים עבור תשלום זה. בעת הפנייה למוסד לביטוח לאומי יש להצטייד באישור חל"ת ותלוש משכורת אחרון.

קבלות בגין תשלום יש להגיש לבנק הבינלאומי הראשון ת.ד. 8224 ת"א 6108102 עד לתאריך 31/1/16
הקרן אינה מחזירה דמי ביטוח בריאות ממלכתי.

10. ביטוח תאונות אישיות

הקרן אינה מבטחת נגד תאונות אישיות. אנו מייעצים לכל משתלם לבטח את עצמו נגד תאונות כאלה. 

11. עבודה בשנת השתלמות


משתלם/ת בשנת השתלמות מלאה רשאי/ת לעבוד עד 1/3 משרה ואינו רשאי לחסוך עבור עבודה זו בקרן במסלול הרגיל, אלא בקרן המקוצרת קרן "מישור" על פי היקף משרתו/ה (בקרן מישור חלק העובד – 2.5%, המעסיק – 7.5%).
בתום שש שנים יהיה/תהיה זכאי/ת המשתלם/ת למשוך את הכסף, שהצטבר בחשבונו/ה בקרן "מישור".
משתלם/ת, שיצא/ה לחצי שנת השתלמות, זכאי/ת לעבוד עד 2/3 משרה, ורשאי/ת להמשיך לחסוך בקרן הרגילה עד לתקרה המאושרת על ידי הקרן. שנה זו תיחשב לו/ה במניין שנות החיסכון של תקופת החיסכון הבאה.

12. השלמת שכר לימוד למשתלם בחצי שנת השתלמות

משתלם בחצי שנת השתלמות, הלומד לתואר במוסד אקדמי ישראלי והיקף לימודיו מחייב תשלום שכר לימוד גבוה מזה המוחזר לו מקרן ההשתלמות, יכול לפנות אל משרד החינוך – מחלקת השתלמות במחוז בבקשה להשלמת שכר הלימוד.

13. הפסקת ההשתלמות בגלל מחלה

מורה שבמהלך תקופת ההשתלמות חלה במחלה קשה, ועל פי המלצת רופא הוא חייב לשהות במיטתו תקופה העולה על חודשיים, וכתוצאה מכך אינו יכול להמשיך בהשתלמות, יהיה עליו להודיע על כך לקרן בכתב, ויחולו עליו הכללים הבאים לאחר שהנהלת הקרן תאשר זאת:

    ·      קרן ההשתלמות תפסיק לשלם למורה את מענק ההשתלמות החודשי ואת התשלומים הנוספים.

    ·      המורה יחזיר לקרן את הסכומים שקיבל בתקופת ההשתלמות (מענקים, שכ"ל וכו'). שיעור הסכומים ואופן ההחזר – לפי החלטת הנהלת הקרן.

    ·      המורה יקבל ממעסיקו משכורת על פי שיעור משרתו, כפי שהיה בטרם צאתו לשנת השתלמות, על חשבון ימי המחלה שהצטברו לזכותו.

    ·      תקופת ההשתלמות שעברה עד תחילת היותו חולה במחלה האמורה – לא תיחשב כתקופת השתלמות.

הערה: מומלץ להתייעץ בנושא זה עם מזכירי הסניפים של ארגון המורים העל-יסודיים.

(חוזר מנכ"ל תש"ן/5).

14. ותק

שנת ההשתלמות מוכרת כשנת ותק, לאחר מילוי כל חובות הלימודים. הקרן תמציא לעובד ההוראה אישור על שנת ותק, לאחר שהמציא את האישורים הנדרשים על סיום לימודיו, מכל מוסד הרשום בתכנית הלימודים- לימודי חובה ולימודי השלמה. חובת הגשת אישורי סיום לימודים חלה גם על משתלמים שלמדו בחו"ל וגם על משתלמים בחצי שנת השתלמות. את אישורי סיום הלימודים יש לשלוח בסוף שנת ההשתלמות לעגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ.

קויפמן 6, ת.ד 50123 תל-אביב מיקוד 61501

או למספר פקס: 03-5162136.
לאחר קבלת האישור על שנת הותק יש להגישו למעסיק.

15. שמירת מקום העבודה
מקום העבודה של המשתלם נשמר, כפי שהיה טרם צאתו לשנת שבתון.

16. מס הכנסה 

    ·      המענק החודשי, המשולם בשנת ההשתלמות, וסכומי הכסף האחרים המשולמים פטורים ממס הכנסה.

    ·      עמית, שאינו עובד בשנת ההשתלמות, זכאי בדרך כלל גם להחזר מס הכנסה בעבור התקופה, שקדמה ליציאה להשתלמות.   

לשם קבלת ההחזר האמור, יפנה המשתלם לפקיד השומה שבאזור מגוריו ויציג שני מסמכים:

    ·      אישור ח.ל.ת. (חופשה ללא תשלום).

    ·      תלוש משכורת של חודש אוגוסט, שחל חודש לפני תחילת ההשתלמות.

17. חידוש חיסכון בתום שנת ההשתלמות

עם סיום שנת ההשתלמות יש לעקוב אחר ביצוע הניכויים לקרן מתלוש השכר. במידה וחל שינוי במעסיק יש ליידע את הקרן ולהמציא תלוש משכורת עדכני, לצורך עדכון הניכויים.

במקרה של הפסקת עבודה, יש להודיע על סיבת ההפסקה.

 

 

 

 

תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות