כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע למעסיק
 
מידע כללי
הורדת טפסים ליציאה לשנת השתלמות

 בקשת יציאה לשנת השתלמות תשע"ט     לחץ כאן 

 טופס בקשה לאישור תכנית לימודים תשע"ט - לחץ כאן 

 טופס העסקה רב שנתי - לחץ כאן 

 טופס בקשה ליציאה להשתלמות באזור תמריצים - לחץ כאן

 טופס נסיעות להשתלמות במסגרת תמריצים - לחץ כאן

 טופס שינוי תוכנית לימודים - לחץ כאן

 טופס אישור חל"ת (חופשה ללא תשלום) -
לחץ כאן

הנחיות למילוי "בקשה לשינוי תכנית לימודים":


  1. נא לרשום את הפרטים האישיים במלואם ולהקפיד על רישום מספר ת.ז. כולל ספרת ביקורת.

  2. יש לרשום את התכנית החדשה במלואה הכוללת גם את הקורסים שלא שונו, בקשה זו מבטלת את התכנית הקודמת שאושרה.

  3. זכור/י לחתום על הטופס.

  4. בקשות לשינויים מתקבלות עד 30 ביוני סמוך לסיום שנת ההשתלמות.
  5. יש להחזיר את הבקשה לשינוי תכנית הלימודים לגב' גולינאר גוטי במייל:  golinar@agur.org.il  
 

הנחיות למילוי טופס 1 -בקשת יציאה לשנת השתלמות

יש להוריד את טופס בקשת יציאה לשנת השתלמות לחץ כאן

לאחר הורדת הטופס יש להשלים את הפרטים האישיים בראש הטופס.

קרא/י בעיון סעיפים א' ו-ב' בנושא התחייבות והמשך חיסכון בקרן לאחר שנת ההשתלמות.

מלא/י את שם קרן הפנסיה עפ"י הפרשות מעסיקך, ערב היציאה לשנת ההשתלמות, בהתאם לסעיף ד'.יש לצרף דוח יתרה שנתי או רבעוני של קרן הפנסיה.

מלא/י את פרטי חשבון הבנק שלך בהתאם לנדרש בסעיף ה'- לחשבון זה יופקדו הכספים המגיעים לך מקרן ההשתלמות במהלך שנת ההשתלמות. יש לצרף אישור ניהול חשבון או צילום המחאה. 


שלח/י לבנק לפי הכתובת המודפסת בראש טופס 1, את כל המסמכים הנדרשים לצורך יציאה לשנת השתלמות כמפורט בסעיף ו', (פרט לתכנית הלימודים - טופס 2, אותו יש לשלוח אל משרדי הנהלת הקרנות).

יש לחתום במקום המיועד ולהחזיר את טופס 1 לכתובת הדואר או לדוא"ל המופיע בראש הטופס.

חישוב שיעור המשרה הממוצע:
בטופס לאישור תכנית הלימודים צויין שיעור המשרה הממוצע לשנות החיסכון, כפי שידוע לנו בעת הדפסת הטופס. נתון זה מתקבל מחישוב הממוצע של שיעורי המשרה בכל אחת משנות החיסכון (ולא רק על פי שיעור המשרה בשנת החיסכון האחרונה).
שיעור משרה זה הינו זמני ושיעור המשרה הסופי, שעל פיו נקבע המענק החודשי, יקבע רק לאחר קבלת כל הנתונים הנדרשים מהמשתלם ומהמעסיק.
 


הנחיות למילוי טופס 2 -

"בקשה לאישור תכנית לימודים":

נא לוודא את נכונות הפרטים האישיים המודפסים על גבי הטופס. יש להודיענו בהקדם על כל שינוי שחל בפרטים.

תכנית לימודים זו מהווה:
א. התחייבות שלך כלפי קרנות ההשתלמות - חתימתך על הטופס מחייבת אותך ללמוד עפ"י התכנית שהצגת ולהמציא בסוף שנת ההשתלמות אישורים על סיום לימודיך מכל המוסדות שציינת בתכניתך זו, בהיקף שלא יפחת מזה שהתחייבת ללמוד.

ב. התחייבות של קרן ההשתלמות כלפיך - אישור התכנית על ידי קרן ההשתלמות מחייבת את הקרן לשלם שכר לימוד עבור כל שעת לימודים הרשומה בטופס, עד לגובה שכר הלימוד המקובל ל - 1 ש"ש בקרן ההשתלמות.

 יש לשלוח את טופס 2 בקשה לאישור תכנית לימודים (מקור בלבד) למשרדי הנהלת הקרנות לפי הכתובת הרשומה בראש הטופס או לפנות אל אחת מיועצות הקרנות. לאחר אישור התכנית יוחזר אליך עותק אחר כשהוא חתום.

לא ניתן יהיה לאשר תכנית לימודים שתשלח בפקס.

הערה חשובה ביותר: בחישוב שיעור המשרה הממוצע המופיע בטופס 2, נלקחו בחשבון אך ורק השנים שלגביהן קיימים נתונים בקרן ההשתלמות.
אם חסרים נתונים לאחת או יותר משנות החסכון, יעודכן שיעור המשרה עם קבלת הנתונים החסרים. הדבר עלול גם לשנות את מספר שעות הלימוד שאושרו בתכנית.
לכן אם נדרשת להמציא לקרן ההשתלמות אישור העסקה ו/או תלוש שכר, יש לעשות זאת בהקדם האפשרי.


 

 

תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות