כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע למעסיק
 
מידע כללי
לוח סדר הפעולות

לוח סדר הפעולות


לשלוח לכתובת

הפעולה

התאריך

הבנק הבינ"ל
קופ"ג/ מורים
ת.ד 8224
תל אביב 6108102

להחזיר את טופס הבקשה ליציאה לשנת השתלמות  + המסמכים הנדרשים

עד 15 ביוני

הבנק הבינ"ל
קופ"ג/ מורים
ת.ד 8224
תל אביב 6108102

לשלוח אישור חופשה ללא תשלום (חל"ת). תנאי הכרחי ליציאה לשבתון. את הבקשה למעסיק לאישור ח.ל.ת. יש להגיש עד 31 במרץ.

עד 15 ביוני

הבנק הבינ"ל
קופ"ג/ מורים
ת.ד 8224
תל אביב 6108102

לשלוח טופס "בקשה לאישור תכנית לימודים".

עד 31 ליולי.

הבנק הבינ"ל
קופ"ג/ מורים
ת.ד 8224
תל אביב 6108102

לשלוח קבלות בגין תשלום שכר לימוד

עד 15 באוגוסט.

הבנק הבינ"ל
קופ"ג/ מורים
ת.ד 8224
תל אביב 6108102

לשלוח קבלות בגין תשלום ביטוח לאומי

עד 15 באוגוסט.

קרן השתלמות מורים על יסודיים
קויפמן 6 ת.ד 50123 תל אביב 6150101

או לשלוח
לפקס 5162136–03

לשלוח אישורים על סיום הלימודים

עד 31 לאוגוסט.

קרן השתלמות מורים על יסודיים
קויפמן 6 ת.ד 50123

תל אביב 6150101
 או לשלוח
לפקס  5162136– 03

ניתן לבצע שינויים בתכנית הלימודים.

עד 30 בנובמבר

 

תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות