כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע למעסיק
 
מידע כללי
לוח חובת הלימודים בשנת ההשתלמות

לוח חובת הלימודים בשנת ההשתלמות תשע"ז שנת השתלמות מלאה

ממוצע המשרה במשך החסכון

מכסת שעות ההשתלמות בשעות שבועיות (ש"ש)
עד גיל 50 מגיל 50

33.33%-49.99%

מ-5 ש"ש עד 8 ש"ש מ-4 ש"ש עד 8 ש"ש

50%-74.99%

מ-8 ש"ש עד 12 ש"ש מ-6 ש"ש עד 12 ש"ש
75%-ומעלה מ-9 ש"ש עד 16 ש"ש מ-7 ש"ש עד 16 ש"ש

חצי שנת השתלמות

ממוצע המשרה במשך החסכון

מכסת שעות ההשתלמות בשעות שבועיות (ש"ש)
עד גיל 50 מגיל 50

33.33%-49.99%

מ-3 ש"ש עד 4 ש"ש מ-2 ש"ש עד 4 ש"ש

50%-74.99%

מ-4 ש"ש עד 6 ש"ש מ-3 ש"ש עד 6 ש"ש
75%-ומעלה מ-5 ש"ש עד 8 ש"ש מ-4 ש"ש עד 8 ש"ש

חלוקת השעות בין לימודי חובה ללימודי השלמה

את כל מכסת השעות ניתן ללמוד במסגרת שעות החובה או לחלק אותן בין שעות חובה לשעות השלמה כך שלימודי ההשלמה לא יהוו יותר מ- ¼ מהתכנית כולה.

עובדי הוראה מגיל 45 או בעלי תואר שני זכאים לחלוקה שווה בין לימודי החובה וההשלמה.

מכסת שעות ההשתלמות המוצגת בלוח חובת הלימודים הנ"ל נעה בין מינימום למקסימום ונתונה להחלטתו של המשתלם.

כיצד לתרגם מכסת הלימודים לש"ש?

כל 28 שעות=1 ש"ש

מספר ש"ש

סה"כ שעות הקורס

מספר ש"ש

סה"כ שעות הקורס

9

252

1

28

10

280

2

56

11

308

3

84

12

336

4

112

13

364

5

140

14

392

6

168

15

420

7

196

16

448

8

224


תכנית הלימודים

עובד הוראה היוצא לשנת השתלמות, או לחצי שנת השתלמות, חייב להשתלם.

לעניין זה יילקחו בחשבון אך ורק לימודים שיתקיימו בין התאריכים

31.8.2017– 1.9.2016 ש"ש=28 שעות אקדמאיות. עליך לבדוק  במוסד את היקף הלימודים ורק אח"כ לרשום את מספר השעות בתכנית.

 

אישור תכנית הלימודים

כל תכנית השתלמות חייבת לקבל אישור מראש ובכתב מרכזת השתלמות ארצית של הקרן. אין להירשם במוסד לימודים או להתחייב כלפיו לפני קבלת אישור זה.

הנ"ל מתייחס הן לתכנית הלימודים הראשונית והן לכל שינוי הנעשה בתכנית הלימודים במהלך שנת ההשתלמות.

 

שינוי תכנית הלימודים

ניתן לבצע שינויים בתכנית הלימודים עד ה – 30.11.17.

טופס בקשה לשינוי תכנית לימודים אפשר לקבל במשרדי הנהלת הקרן ובסניפי הבנק הבינלאומי הראשון. כמו כן ניתן להורידו מאתר האינטרנט דרך מסך הורדת טפסים.

לפני הגשת הבקשה לשינוי, על המשתלם להסדיר את ביטול התחייבותו הכספית לשכר לימוד (הרשאה לחיוב חשבון) במוסד ממנו הוא מעוניין לעבור. הרשאה חתומה כמוה כשיק ומחייבת בראש ובראשונה את חשבונו האישי של המשתלם/ת.

כל קנס על ביטול לימודים יהיה על חשבון המשתלם/ת.

 

בנושאי גמול השתלמות יש לפנות למפקח על ההשתלמות במשרד החינוך.
קרן ההשתלמות אינה עוסקת במתן גמולים.

תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות