כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע למעסיק
 
מידע כללי
נושאי ההשתלמות המאושרים

נושאי ההשתלמות המאושרים בקרן ההשתלמות

במסגרת שעות החובה:
 •  לימודים אקדמאיים לקראת תואר בכיר, B.Ed, .A.B, A.M ודוקטור.

 •  לימודי הסמכה, רשיון הוראה, ריכוז מקצוע והשלמות לקראת תואר.

 •  כתיבת תכניות לימודים, ספרים, חוברות ופרויקטים, שיש להם זיקה לעבודה חינוכית והם מונחים
   על ידי מנחה ממוסד להשכלה גבוהה או ממוסד השתלמות מוכר לצורך זה. (פרוייקט אישי).

 •  השתלמות לקידום מקצועי, בתחומי ההוראה ו/או החינוך.

במסגרת שעות חובה/השלמה:
תאושר עד יציאה אחת לחו"ל לצורך השתלמות ללימודי שפות בחו"ל או לסיור לימודי בחו"ל, שהינו חלק מתכנית לימודי חובה המתקיימת בארץ.
משתלם/ת הרוצה לממש בחצי שנת ההשתלמות הראשונה את 6 ש"ש (4 שבועות) ללימודי שפה בחו"ל או סיור לימודי בחו"ל, יצרף לתכנית הלימודים תצהיר לפיו ידוע לו כי לא יוכל לצאת בחצי השבתון השני לחו"ל לצורך לימודים.

במסגרת שעות ההשלמה:
פעילות בתחומי אמנות, יצירה, העשרה, פעילות ספורטיבית וכו'. לימודים יוכרו כלימודי השלמה אם מתקיימים התנאים הבאים:
1.היקפם 28 שעות לפחות.
2.שכר הלימוד משולם למוסד או לאדם פרטי שהוא עוסק מורשה או עוסק פטור.
3.עם סיום הקורס יינתן למשתלם/ת אישור על סיום הלימודים. 
 •  פעילות במועדון ספורט/קאנטרי שאינו מקיים רישום נוכחות, אינה מוכרת.
 •  לא יוחזרו דמי מנוי למועדון/קאנטרי אלא שכר לימוד לקורסים המתקיימים בו.
 •  שיעורי ספורט יאושרו עד 4 ש"ש, מתוכן עד 2 ש"ש לשעורי שחיה.
   אין מאשרים לימודי נהיגה.
 •  סדנאות/סמינרים ימי עיון שאינם מוכרים לגמול השתלמות מטעם משרד החינוך, הכוללים לינה יאושרו עד  2 סמינרים לכל היותר שהיקף כל סמינר 28 שעות (= 1 ש"ש) ובסה"כ לשני הסמינרים 56 שעות (= 2 ש"ש). 

פרויקט אישי

במסגרת שנת השתלמות מאפשרת קרן ההשתלמות לבצע פרויקט אישי כחלק מתכנית הלימודים בהיקף של עד 8 ש"ש בשנת השתלמות מלאה.

נושאים אפשריים לפרוייקט אישי:
 •  השתתפות בפרויקט חינוכי/לימודי ביזמת מנהלי המחוזות במשרד החינוך

 •  כתיבת תכניות לימודים מוזמנות ע"י הפיקוח או הנהלת ביה"ס.

 •  כתיבת חוברות עבודה לתלמידים ו/או חוברת הדרכה למורים בהמלצת הפיקוח או הנהלת ביה"ס.

 •  כתיבת ספרי ילדים לפי תכנון מראש.

 •  כתיבת ספרות דידקטית, משחקים חינוכיים וכיו"ב, לפי תכנון מראש.

 •  כתיבת ספרות בנושאי פולקלור, תרבות וכיו"ב, לפי תכנון מראש.

 •  כתיבת מחקר מדעי במוסד להשכלה גבוהה.

המוסדות המאושרים לביצוע הפרויקט:
 •  מוסדות ישראליים להשכלה גבוהה.

 •  מכללות אקדמיות לחינוך.

 •  מרכז יובילר להדרכה בכתיבת עבודות –  ביה"ס לחינוך – האוניברסיטה העברית ירושלים.

 •  מרכזי פסג"ה.

החזר שכר לימוד

  לשם החזר שכר לימוד מכירה הקרן בפרויקט האישי שנלמד באוניברסיטאות ובמכללות עד למקסימום 6 ש"ש, ובפרויקט האישי שנלמד במרכזי פסגה עד למקסימום 4 ש"ש.
  מורה רשאי לבקש הכרה עד למקסימום 8 ש"ש ממכסת השעות שעליו ללמוד. השעות השבועיות הנותרות אינן מזכות בשכר לימוד.  

לימודי הסבה

עובדי הוראה בעלי ותק בהוראה של 15 שנים לפחות ומומלצים ע"י הנהלת בית ספרם ללימודי הסבה, או בעלי ותק של פחות מ- 15 שנים, המומלצים להסבה על ידי הפיקוח, זכאים לבקש אישור ללימודים אלה.

השתלמות בחו"ל במסגרת שנת ההשתלמות

זכויותיך וחובותיך בשנת השתלמות אינם משתנים בהיותך בחו"ל.
 •  כל 1 ש"ש=28 שיעורים. יש לברר את תאריכי תחילת לימודים וסיומם ומספר שעות שבועיות
   במהלך תקופת לימודים, ועפ"י נתונים אלה לחשב את סך כל שעות הלימוד בקורס/ים.

 •  החזר שכר לימוד ללומדים בחו"ל יהיה כמקובל בארץ, ולא יכסה הוצאות נלוות שאינן שכר לימודים
   כמו טיסות, אש"ל וכו'.
  החזר שכר לימוד יבוצע על פי קבלות. כלומר עליך לשלם שכר לימוד למוסד ולשלוח לבנק הבינלאומי
   את הקבלות המקוריות. הקרן תחזיר שכר לימוד אך ורק עבור לימודים שאושרו מראש ע"י רכזת
   ההשתלמות הארצית.

 •  יש להמציא לקרן אישורי סיום לימודים מכל מוסד הרשום בתכנית הלימודים. האישור יהיה על גבי
   מסמך רשמי של מוסד הלימודים, ויכלול את תאריך הלימודים ואת היקף שעות הלימוד.

אישור לימודים והוצאות לעו"ה בעלי תואר שלישי (ד"ר) בשנת השתלמות

לבעלי תואר שלישי היוצאים לשנת השתלמות אושר נוהל מיוחד להצגת תכנית לימודים.
להלן הנוהל:  
יאושרו התשלומים הבאים, לאחר הצגת קבלות מקוריות כחוק, ובתנאי שסה"כ התשלומים לא יעלו על שכר הלימוד בהתאם לזכאות המשתלם.
1. הוצאות בגין עבודות מחקר: צילומים, הדפסות, תרגומים, עריכה לשונית, סטטיסטיקה וכו' – החזר על סמך קבלות מקוריות (לא כולל רכישת ציוד). הסכום המכסימלי שיאושר לסעיף זה יהיה עד % 75  משכ"ל אוניברסיטאי, בתנאי שלו יחרוג מתקרת שכר הלימוד בהתאם לזכאות העמית.
2. הוצאות השתלמות, השתתפות בכנסים או עריכת מחקר בחו"ל: הקרן תממן השתתפות ב: דמי הרשמה, טיסה, נסיעה ואש"ל, עפ"י נוהלי הדיווח והתעריפים הנהוגים במשרד החינוך.  
הסכום המכסימלי שיאושר לסעיף זה יהיה עד 25% משכ"ל אוניברסיטאי, בתנאי שלא יחרוג מתקרת שכר הלימוד בהתאם לזכאות העמית.
3. גובה שכר הלימוד בקורסים מיוחדים (במסגרת מוסד מוכר) שיש להם זיקה לתחום העבודה או המחקר של המשתלם לא יחושב לפי ערך שעה רגיל – ניתן יהיה  במקרים מיוחדים ובאישור מראש, לשלם שכ"ל גבוה מהנהוג בקרנות, לכל יחידת לימוד, בתנאי שלא יחרוג מתקרת שכר הלימוד בהתאם לזכאות העמית.
4. תינתן גמישות מירבית באישור תכנית לימודים בין שעות לימוד חובה והשלמה. 

תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות