כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע למעסיק
 
מידע כללי
גמולי השתלמות

גמולי השתלמות מטעם האגף להשתלמות והדרכה לעו"ה במשרד החינוך

 •  אין זהות בין אישור הקרן ללימודים בשנת השבתון לבין הזכאות לגמולי השתלמות.

 •  הגוף היחיד, המוסמך לאשר כי לימודים מזכים בגמול השתלמות, הוא גף השתלמויות במשרד החינוך.
  עמית/ה, ודא/י שאכן הלימודים מוכרים לצבירת גמול השתלמות:
 •  יש לבקש מהמוסד, שבו הנך משתלם/ת, את אישור משרד החינוך, שאכן הלימודים מוכרים על ידו.

 •  ניתן לפנות למפקחי המחוזות במשרד החינוך (ראה רשימה), ולוודא שאכן הלימודים הוכרו על ידם.

 •  קורס ללא ציון שווה 50% לצבירה לגמולי השתלמות.

 •  112 שעות השתלמות, שמהן 56 שעות עם ציון, מזכות בגמול אחד (1.2%).

 •  האישור ללימודי חובה והשלמה ניתן ע"י קרן ההשתלמות ואילו גמולי השתלמות מאושרים
  ע"י משרד החינוך.

עם סיום שנת השבתון יש:

 •  להגיש למפקח על ההשתלמות במחוזך את אישורי הלימודים לשם קבלת אישור לגמול השתלמות.

 •  ללא כל קשר, יש להמציא לקרן ההשתלמות אישור על סיום הלימודים לפי תכנית הלימודים
   המאושרת, כדי שניתן יהיה להנפיק לך אישור לשנת ותק.

לימודים והשתלמויות המוכרים לצורך קבלת גמול השתלמות

1. לימודים לתואר באוניברסיטה מוכרת בחו"ל מזכים בגמולי השתלמות.
2. עובד הוראה היוצא להשתלמות בחו"ל, שלא במסגרת לימודים לתואר אקדמי – עליו לפנות לגף השתלמויות ולבקש גמול במסלול האישי מראש.  גף השתלמויות במשרד החינוך יכיר בלימודים שאושרו מראש, לאחר שהמורה ימציא אישורים מקוריים, אשר יפרטו את שם המוסד, נושאי ההשתלמויות, מספר השעות ומועדי הלימודים.
3. עבודת מחקר או פרסום מדעי:
עובד הוראה, אשר פרסם פרסום מדעי או כתב עבודת מחקר, יפנה לאגף כוח אדם בהוראה, מחלקת הסמכה ודירוג, לקביעת זכאותו לגמול השתלמות. הזיכוי נע בין
1 ל-4 גמולים, לפי שיקול דעתה של הוועדה המוסכמת לכך.
4. גמול במסלול האישי:
עובד הוראה, אשר מבקש הכרה לגמול השתלמות במסגרת זו, יגיש בקשה מפורטת לפני תחילת הלימודים לועדת חריגים בגף השתלמויות במשרד החינוך. הבקשה תכלול פרטים על הלימודים ועל מסגרת הלימודים. ועדת החריגים תקבע את התנאים לאישורה.
תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות