כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע למעסיק
 
מידע כללי
תנאי שימוש
הגלישה באתר זה ("האתר") והשימוש בו מותנים בהוראות ובתנאים המפורטים להלן ("תנאי השימוש"). אנא קראו בעיון את תנאי השימוש. השימוש באתר מהווה את הסכמתכם כי קראתם והבנתם את תנאי השימוש, וכי אתם מסכימים להם. אם אינכם מסכימים לתנאי השימוש אנא צאו מן האתר.
 1. כל המופיע באתר זה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, התוכנה, היישום, קוד המחשב, הקבצים הגרפיים, העיצוב, התכנים, הנתונים, הקול, התמונה, וכל מידע אחר ("החומרים"), שייכים, למעט אם נאמר אחרת במפורש, לקרן השתלמות למורים בבתי הספר העל-יסודיים בסמינרים ובמכללות בע"מ ("הקופה") ו/או השימוש בהם נעשה על פי הרשאה שקיבלה הקופה.

 2. המידע שיועמד לרשות המשתמש באתר מיועד לשימושו האישי בלבד. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, לשנות, למכור, והכל בין בתמורה ובין ללא בתמורה, את החומרים, כולם או במקצתם, ללא הסכמת הקופה לכך במפורש ובכתב, וללא סימון מתאים של זכויות היוצרים והקניין הרוחני של הקופה, והכל בכפוף לחוק  זכויות יוצרים, 1911, לפקודת זכויות יוצרים ולדיני הקניין הרוחני במדינת ישראל.

 3. התוכנה, המידע, התכנים, השירותים, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הקשור עמם, המופיעים באתר, והתנאים לשימוש בהם, ניתנים לשינוי לפי  החלטת הקופה, ללא כל צורך במתן הודעה מראש על כך. הקופה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם.

 4. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר (לרבות במחשבונים שבאתר) לבין האמור במסמכי וברישומי הקופה, יקבע רק האמור במסמכי וברישומי הקופה.

 5. הפרסומים באתר נעשים למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד. הפרסומים באתר אינם מהווים התחייבות מצד הקופה לבצע פעולה כלשהי (לרבות לשלם תשלום כלשהו). הפרסומים באתר אינם מהווים חוות דעת, המלצה או הצעה לרכישה, החזקה או מכירה של נכסים פיננסיים או אחרים כלשהם, ואינם באים להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים האישיים, בצרכים ובמטרות של המשתמש. המידע המופיע באתר באשר להוראות הדין  הרלוונטיות לפעילותה של הקופה ולזכויות העמיתים בה מיועד לתת למשתמש מידע כללי בלבד, אין בו כדי להוות תאור שלם, מפורט, ממצה או מחייב של הוראות הדין, והוא אינו בא להחליף בדיקה עצמאית של הוראות הדין וקבלת ייעוץ מקצועי.

 6. קישורים לאתרים שאינם של הקופה ניתנים רק כהערות המציעות מידע שעשוי לעניין את המשתמש באתר. אין לראות את הקופה, בשל עצם קיומם של קישורים אלה, כמסכימה או תומכת, במפורש או במשתמע, בחוות-דעת, מידע או שירותים המצויים באתרים אלה. לקופה אין כל שליטה על אתרים שאינם שלה והיא אינה אחראית, במפורש או במשתמע, לתוכנם, לשירותים הניתנים באמצעותם, לשלמותם או התאמתם לצורכי המשתמש. כמו כן, אין הקופה אחראית על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם מתאפשר קישור מאתר זה.


 7. 7.1 הקופה לא תישא בכל אחריות, כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי, הנובעת מהשימוש באתר (לרבות במחשבונים שבאתר) או מהסתמכות על מידע המצוי בו, אלא אם מצוין באופן מפורש אחרת במסמך בכתב בין הקופה לבין המשתמש. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקופה לא תפצה את המשתמש ו/או כל צד שלישי על כל הפסד רווחים או הפסד הזדמנויות, או כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, תוצאתי או פיצוי עונשי כלשהו שנגרמו כתוצאה מהשימוש באתר (לרבות במחשבונים שבאתר), מהפרסומים המופיעים בו, או מהסתמכות על המידע המצוי בו.
  7.2 הקופה לא תישא בכל אחריות בגין כל עיכוב שהוא, קושי להשתמש, אי-דיוק של מידע, וירוס מחשב, או כל פגם או תקלה באתר, או אי-התאמה בינו ובין תוכנות או קבצים של המשתמש. הקופה אף לא תישא בכל אחריות בגין כל בעיה שהיא הנגרמת למשתמש בשל גורמים שאינם בשליטת הקופה.
  7.3 הקופה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יופסקו או יקטעו, ויהיו חסינים, מפני נזקים, קלקולים, כשלים או תקלות, והכל - בחומרה, בתוכנה, בתקשורת, אצל הקופה או מי מספקיה.

 8. תיתכן אפשרות כי במידע המופיע באתר נפלו שיבושים, טעויות, אי דיוקים וכד'. הקופה לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי הנובעת מכך.

 9. על המידע המצוי באתר, הגישה של המשתמש אליו והשימוש בו, יחולו  אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהאתר ו/או מהשימוש בו הוא בבתי-המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב, ישראל.

תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות