כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע כללי
ועדת ביקורת

תכיפות התכנסות: 
ועדת הביקורת של קרן השתלמות למורים בביה"ס העל יסודיים במכללות ובסמינרים מתכנסת ל-4 ישיבות בשנה ומעבר לכך לפי הצורך.

שם            

 השכלה   

 תפקיד                

 עיסוק           

  האם נציג     ציבור

אביקם בלר

 M.B.A

 דירקטור חיצוני

 יו"ר  ועדת ביקורת

 מנהל בשלטון המקומי

 כן

צילה דסקל

 B.A

דירקטורית

 רו"ח

 כן