כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע למעסיק
 
מידע כללי
מסלולי השקעה חדשים

לנוחיותכם נפתחו שני מסלולים חדשים נוספים. עגור מאפשרת לעמיתיה לבחור להשקיע את כספם באחד מהמסלולים.

המסלול ההלכתי

בתאריך 17.2.14 נכנס לתוקפו שינוי בתקנון הקופה המאפשר לעמיתים להשקיע את כספם בקרן ההשתלמות בכפוף לכללי ההלכה היהודית.
לקרן היתר עיסקא  ותוספת שניתנו על דעת ועד ההלכה עבור עגור.


תנאי העברת כספים למסלול ההלכתי :  ללא תנאים

לפרוט שינויים בתקנוני הקרן מ- 17.2.2014 לחץ כאן
 

מסלול האג"ח

בתאריך 6.1.14 נכנסו לתוקפם שינויים בתקנון הקופה המאפשרים לעמיתים להשקיע את כספם במסלול אג"ח.


תנאי הצטרפות למסלול: למסלול אג"ח יהיו רשאים להצטרף עמיתים המקיימים אחד או יותר מבין התנאים המפורטים להלן: (1) עמית שהגיע לגיל 55 שנים; (2) עמית שפרש לגמלאות.
המסלול אינו כולל יציאה להשתלמות: העמיתים במסלול אג"ח לא יהיו רשאים לצאת לשנת השתלמות.
כספים שהועברו למסלול אג"ח לא ייחשבו, למשך כל תקופת חברות העמית בקופה, כחלק מיתרת הכספים המזכה את העמית ביציאה להשתלמות ו/או בזכויות הקשורות עם יציאה להשתלמות, וזאת גם אם הכספים יועברו בהמשך ממסלול אג"ח למסלול השקעה אחר. לצורך יציאה להשתלמות יזכו את העמית אך ורק כספים שצבר ברציפות במסלול הכללי.
ההפקדות לא יפוצלו בין מסלולים: עמית לא יוכל לפצל את התשלומים לקופה בין מסלולי ההשקעה בקופה. התשלומים יופקדו במסלול השקעה אותו יבחר העמית. כל עוד העמית לא הורה אחרת, יופקדו התשלומים במסלול הכללי אשר ייחשב "מסלול ברירת המחדל".
העברת כספים בין מסלולים: עמית רשאי להעביר את כל יתרת הכספים ממסלול השקעה אחד למסלול אחר, ע"י מתן הוראה בכתב לחברה המנהלת.

 לפרוט שינויים בתקנוני הקרן מ- 6.1.2014  לחץ כאן

הלוואות מכספי קרנות ההשתלמות ניתנות בשלב זה ממסלול החיסכון הכללי בקרן ההשתלמות


תקנון הקופה        לחץ כאן
טופס הצטרפות    לחץ כאן
טופס העברה       לחץ כאן
 

תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות