כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע למעסיק
 
מידע כללי
הלוואות

 

מתן הלוואות מכספי קרנות ההשתלמות

הלוואות מכספי קרנות ההשתלמות ניתנות בשלב זה ממסלול החסכון הכללי בלבד.

עיקרי תנאי ההלוואה

1.    ההלוואה תינתן לעמית החוסך בקופה המנוהלת ע"י החברה, במחזור חסכון
      (שלא נוצל במלואו  לשנת ההשתלמות ואו משיכת כספים) 3 שנים לפחות.

2.   עמית יוכל לקבל הלוואה עד 40,000 ש"ח בריבית של פריים משתנה בתוספת 0.5% מסך
      כל חשבונות העמית.

3.    סכום ההלוואה לא יעלה על 50% מחסכון העמית במועד מתן ההלוואה עד   40,000   ש"ח.

 4.    משך פירעון ההלוואה לא יפחת מ-12 חודשים ולא יעלה על 36 חודשים*.

 5.   בכל נקודת זמן לעמית תעמוד הלוואה בודדת לכל היותר. כלומר, לא תועמד הלוואה נוספת 
       לעמית שלא פרע הלוואה קודמת.

 6.    במועד פירעון ההלוואה יהיה חסכון העמית עם וותק בקרן של שש שנים* .

 7.    עמיתים שבמועד בקשת ההלוואה מחזור החיסכון שלהם בעל ותק בקרן של 6 שנים לפחות
        (מחזור חסכון הותיק שלא נוצל למשיכה/שנת השתלמות), יכולים לקבל הלוואה לטווח קצר
        משלוש שנים, לבחירתם.

 
8.   ההלוואה תועמד רק לאחר שהעמית חתם על הסכם ההלוואה והתחייב למלא את התנאים
       הקבועים בו, כפי שיעודכן מעת לעת.

 שיטות להחזר הלוואות וסוגי הצמדה

 1.   החזר ההלוואה יהיה לפי שיטת "שפיצר", כלומר החזרים חודשיים קבועים של קרן + ריבית
       ע"פ לוח שפיצר.

 
2.   ההלוואות יוצמדו לריבית הפריים, כפי שמתפרסמת ע"י בנק ישראל מעת לעת.

  * ותק העמית בקרן ( מועד פתיחת מחזור החיסכון הוותיק שלא נוצל למשיכה/שנת השתלמות ) 
    בתוספת משך זמן ההלוואה יהיה לכל הפחות 6 שנים. 

אופן מילוי טפסי ההלוואה

 1. יש להוריד טופס הרשאה לחיוב חשבון לפי הקרן בו הינך חוסך/ת:

 להורדת הרשאה לחיוב חשבון לקרן השתלמות במסלול הרגיל  לחץ כאן

 להורדת הרשאה לחיוב חשבון לקרן השתלמות במסלול המקוצר-מישור לחץ כאן

  הערה: ניתן לבדוק את שם הקרן בו הינך חוסך /ת בדו"חות רבעוניים /שנתיים

 2. יש להחתים את סניף הבנק בו מתנהל חשבונך ע"ג טופס הרשאה לחיוב חשבון (חותמת הסניף וחתימת המורשה)

 3. יש להוריד טופס הלוואה חדש  לחץ כאן.

4. בטופס הסכם הלוואה יש למלא

  - סכום ההלוואה 
  - מס' תשלומים 
  - מס' חשבון בנק לזיכוי ההלוואה 
  - פרטים אישיים
  - חתימת העמית/ה במקום המיועד

הערה: חשבון העמית לזיכוי בטופס הסכם ההלוואה צריך להיות זהה לחשבון העמית לחיוב בטופס ההוראה לחיוב חשבון

5.  יש לשלוח את טופס הסכם הלוואה מקורי בלבד  בצירוף טופס הרשאה לחיוב חשבון חתום ע"י הסניף , צילום ת.ז. וצילום המחאה מבוטלת / אישור על ניהול החשבון.

    לכתובת : הבנק הבינ"ל ,  קרנות השתלמות למורים , קבוץ גלויות 34, ת"א 6655018  לחילופין , ניתן למסור את טפסי ההלוואה של קרנות השתלמות באחד מסניפי הבנק הבינ"ל /פאג"י.

 

 

 

תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות