כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע למעסיק
 
מידע כללי
שאלות ותשובות

להלן מספר נושאי שאלות ותשובות נפוצים.
לפירוט יש ללחוץ על הנושא הרלוונטי.

הצטרפות לקרן ההשתלמות
מידע אודות החסכון
יציאה לשנת השתלמות
משיכת כספים
היערכות לשעת חירום


הצטרפות לקרן ההשתלמות

מי זכאי להצטרף לקרן ההשתלמות במסלול הרגיל?
עובד הוראה בחטיבת ביניים, בתי ספר תיכוניים וסמינרים, המקבל שכר בדרוג עובדי הוראה והמוסד בו הוא מועסק מוכר במשרד החינוך כמוסד רשמי, ובתנאי שאחוז משרתו הממוצע עומד על 33.33% לפחות אם
זו משרתו היחידה או 50% אם מועסק אצל שני מעסיקים ויותר וגילו אינו עולה על 55 שנים .
* הצטרפות לקרן כפופה לתקנות הקרן ופקודת מס הכנסה.

האם ההצטרפות לקרן נעשית אוטומטית?
ההצטרפות לקרן היא וולונטרית ואינה אוטומטית.
על מורה המעונין/ת להצטרף לקרן למלא טופס הצטרפות ולצרף צילום של תלוש שכר עדכני
וצילום תעודת זהות או דרכון.
במידה והמורה מצורף לקרן ורוצה לשנות/להוסיף מעסיק חדש, עליו לשלוח תלוש שכר עדכני.

היכן ניתן לקבל טפסי הצטרפות?
1. בכל אחד מסניפי ארגון המורים.
2. ניתן להוריד טופס הצטרפות באתר זה בלשונית "הצטרפות לקרן".
 
האם יש יותר ממועד הצטרפות אחד?
אכן יש יותר ממועד הצטרפות אחד בשנת לימודים.
המועדים הם חודש ספטמבר (תחילת שנת הלימודים) או חודש ינואר של אותה שנת לימודים.
המועדים נקבעים בהתאם למועד הגעת בקשת הצטרפות לקרן .
עמיתים המגישים בקשות הצטרפות תקינות (מולאו כנדרש וצורף להם תלוש שכר) המגיעות
לקרן עד חודש דצמבר, מצורפים רטרואקטיבית החל מחודש ספטמבר (תחילת שנת
הלימודים). עמיתים המגישים בקשות הצטרפות תקינות מחודש ינואר עד אוגוסט מצורפים
רטרואקטיבית מחודש ינואר של אותה שנה .
*ניתן להצטרף רטרואקטיבית לספטמבר בכל חודש במהלך שנת הלימודים
הנוכחית (עד ל- 31/08) בכפוף להסכמת המעסיק.

במידה והמורה מצורף לקרן ורוצה לשנות/להוסיף מעסיק, צירוף המעסיק החדש נעשה רטרואקטיבית לספטמבר של שנת הלימודים בה ביקש לצרף המעסיק.

חזרה לרשימת הנושאים


מידע אודות החסכון

מה הכתובת של הממונה על התמריצים?
מחוז מרכז וירושלים - משרד החינוך, כנפי נשרים 15, ירושלים 91911, טל' 02-5604771
מחוז הצפון - משרד החינוך, קרית הממשלה, ת.ד 530, נצרת עילית 17103, טל' 04-6500168
מחוז הדרום - משרד החינוך, דרך הנשיאים 15, ת.ד 610, באר שבע, טל' 08-6263113
אגף לחינוך התישבותי - אגף לחינוך התישבותי, רחוב השלושה 2, תל אביב 67060, טל' 03-6898859

אם ילדתי באמצע השנה ולא חזרתי לקרן האם נפגעו זכויותי באותה שנה?
הכרת שנת חסכון בקרן מותנית בכך שהמורה הועסקה בהיקף משרה ממוצע שנתי של שליש
משרה לפחות כאשר 3 חודשי חופשת לידה מוכרים לצורך שמירת זכויות בקרן.
אם אחוז המשרה הממוצע לשנה בה המורה היתה בחופשת לידה יעמוד על לפחות שליש משרה,
תחשב שנה זו כשנת חסכון.
בגין 3 חודשי חופשת לידה יהיה על המורה לדאוג שמעסיקה ישלים את ההפקדות לקרן בגין
התקופה בה היא שהתה בחופשת לידה.
אם מעסיקך הינו משרד החינוך ההפקדות תושלמנה אוטומטית במשכורת יולי.

עבדתי שנה אחת ופוטרתי האם נפגעו זכויותי?
מורים אשר פוטרו ומצאו מקום עבודה אחר בהוראה עליהם להודיע לקרן
על שינוי מעסיק ולצרף צלום תלוש משכורת. במקרה כזה יעודכנו נתוני ההעסקה
וימשך החסכון לקרן.
מורים אשר לא עבדו בשנה שלאחר הפיטורין אולם חזרו לעבוד בהוראה שנה לאחר
מכן יכולים לפנות לועדת חריגים ולבקש הקפאת זכויות בקרן.

באיזה מהמקרים ניתן להקפיא זכויות בקרן?
מורה זכאי לבקש להקפיא זכויות בקרן באחד המקרים הבאים:
- המציא אישור חופשה ללא תשלום (חל"ת) חתום ע"י המעסיק .
- עבד בדרוג עובדי הוראה במוסדות שאינם מאושרים ע"י משרד החינוך ולא חסכו בקרן.
הקפאת הזכויות יכולה להיות למשך 3 שנים בלבד, למעט במקרים שקיים אישור חופשה
ללא תשלום באופן רציף.

האם חייבים לצאת לשנת השתלמות לאחר 6 שנות חסכון?
החסכון בקרן יימשך כל עוד לא החליט העמית לממש את הזכות לצאת לשנת
השתלמות ו/או למשוך כספים מהקרן. בתום מחזור חסכון בן 6 שנים יפתח מחזור
חסכון חדש.
באפשרות העמית לנצל מחזור של 6 או 7 או 8 שנים לצורך יציאה לשנת ההשתלמות


ברצוני ליידע את הקרן שעברתי לעבוד אצל מעסיק אחר/נוסף מה עלי לעשות?
עליך לשלוח תלוש שכר עדכני, והקרן תשלח למעסיק דרישה לניכוי מהשכר.
 עליך לעקוב אחר הניכויים בתלוש השכר.

בתדפיס המפרט את ההפקדות בחשבוני, לא מופיעות הפקדות ממעסיק מסויים,הכיצד?!
ראשית יש לבדוק האם בתלוש השכר מופיע ניכוי לקרן ההשתלמות. אם יש ניכוי לקרן
אך אין הפקדה בחשבון יתכן והמעסיק לא מעביר או מפגר בהעברת הניכויים לקרן
או שיש בעיה בהעברת הניכויים לקרן ההשתלמות.
אם לא מופיע ניכוי בתלוש השכר, הדבר מעיד על כך שהמעסיק אינו מנכה משכרך
את הניכויים לטובת קרן השתלמות ולכן לא מופיעות הפקדות מהמעסיק.
בכל מקרה יש לדווח למשרדי הקרן על מנת שהנושא יטופל.
חשוב לבדוק את תלוש השכר ולוודא שיש ניכויים לקרן .

מה קורה אם הפסקתי לעבוד בהוראה?
אם קיבלת אישור "חופשה ללא תשלום" מאת מעסיקך, עליך להמציאו מיד לקרן.
עם שובך לעבודה בהוראה עליך להמציא תלוש שכר ממעסיקך.
במידה וההפסקה הינה סופית עליך לבדוק את התנאים למשיכת כספים מהקרן.

חזרה לרשימת הנושאיםיציאה לשנת השתלמות


מתי זכאים לצאת לשנת השתלמות?
יציאה לשנת שבתון אפשרית לאחר השלמת 6 שנות חסכון מינימום
(למצטרפים מחודש ינואר לאחר השלמת 6 שנות חסכון  ושמונה חודשים מינימום).
גיל המורה אינו עולה על 63 שנים.

כיצד מחושב מענק ההשתלמות?
אופן חישוב המענק בשנת ההשתלמות מתבסס על מספר פרמטרים:
- מספר שנות החסכון המנוצלות בשנת ההשתלמות (7,6 או 8 שנות חסכון).
- היקף המשרה הממוצע של שנות החסכון המנוצלות להשתלמות.
- רכיבי שכר של משכורת אחרונה ערב היציאה לשנת השתלמות.

שיעור משרה ממוצע X שיעור השתלמות X (שכר משולב + תגבור)=משולב + תגבור (לפי 100% משרה).

השכר המשולב מחושב על פי טבלאות השכר של משרד החינוך ומשולם בהתאם לדרגה ולוותק בתוספת תגבור. שיעור המשרה הממוצע הנו היקף המשרה הממוצע של שנות החיסכון המנוצלות לטובת השבתון ושיעור ההשתלמות הנו בהתאם לשנים אלו.
באותו האופן מחושבים שאר רכיבי המענק.

לתשומת ליבך, ניתן לקבל אומדן של גובה המענק החודשי באמצעות המחשבון לחץ כאן.

האם המורה היולדת בשנת ההשתלמות זכאית לדמי לידה?
עובדת הוראה אשר יולדת במהלך שנת ההשתלמות זכאית להמשיך ולקבל מענקים כל עוד תעמוד בחובות ההשתלמות.
מורה היולדת במהלך השבתון (עד ל-26 במאי) עליה לפנות למוסד לביטוח לאומי על מנת לבדוק את זכאותה לקבלת דמי הלידה.
מורה היולדת לאחר ה-26 במאי ועד 10 חודשים מתום השבתון זכאותה לדמי לידה תיבדק על ידי מנהל העסקים של קרן ההשתלמות.
עמיתה אשר מקבלת החזר דמי לידה מביטוח לאומי בסכום כלשהו או אינה זכאית כלל לדמי לידה מביטוח לאומי, זכאית לדמי לידה חלקיים או להשלמה יחסית עד לגובה דמי הלידה המקסימליים להם היתה זכאית מקרן ההשתלמות, בכפוף לתאריך הלידה.
במידה והעמיתה קיבלה החזר דמי לידה מביטוח לאומי בגין עבודה המאושרת במהלך שנת ההשתלמות לא יקוזז סכום זה מהחזר דמי לידה המגיע מקרן ההשתלמות.
לצורך בדיקת הזכאות יש להמציא לקרן:
1. אישור מבי"ח על הלידה בציון תאריך הלידה.
2. אישור מביטוח לאומי על תשלום או דחיית תשלום דמי לידה.

מי צריך לשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות וכיצד מסדירים את התשלום?
- מורה שבשנת השתלמות העובד במשרה חלקית, בשכר או במשכורת, בכל אותה תקופה – אינו צריך לשלם ביטוח לאומי מאחר והתשלום מתבצע באמצעות מעסיקו.
- מורה בשנת השתלמות שאינו עובד חייב לשלם בעצמו את דמי הביטוח הלאומי ישירות למוסד לביטוח לאומי וזאת ע"מ שזכויותיו בשנת ההשתלמות ישמרו.

להסדרת התשלום יש לגשת לביטוח הלאומי יחד עם אישור החל"ת (חופשה ללא תשלום) שהתקבל מהמעסיק וכן עם תלוש משכורת אחרון ולקבל פנקס קבלות. את השוברים יש לשלם במזומן, בכרטיס אשראי או באמצעות הוראת קבע.

קרן ההשתלמות מחזירה למורה את דמי הביטוח הלאומי עד לגובה התעריף שנקבע בביטוח לאומי בשנת ההשתלמות, לאחר הצגת קבלות מקוריות בלבד. התשלום הינו לפי תעריף סטודנט במוסד להשכלה גבוהה או דמי ביטוח לאומי מינימליים למבוטח שאינו עובד וזאת לפי שיקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי.
במידה והתשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי / הוראת קבע יש להמציא אישור רשמי מהמוסד לביטוח לאומי המעיד על ביצוע התשלום. קבלות המופקות באמצעות האינטרנט יזוכו ללא צורך בחותמת של ביטוח לאומי.
את הקבלות יש לשלוח לכתובת הבאה: קרנות השתלמות לעובדי הוראה ת.ד 8224 , תל אביב 6108102.

תעריף החזר ביטוח לאומי המעודכן לשנת הלימודים תשע"ז הינו 666 ₪.

יש להסדיר במוסד לביטוח לאומי את התשלום לביטוח בריאות ממלכתי. ההוצאה חלה על המשתלם והקרן לא תחזיר כספים עבור תשלום זה.

כיצד מתבצע תשלום שכר לימוד במהלך שנת ההשתלמות?
החזר שכר הלימוד מחושב בהתאם לתוכנית הלימודים המאושרת על ידי הנהלת הקרן ועד לגובה שכר הלימוד המקובל בקרנות.
שכר הלימוד המרבי זהה לשכר הלימוד המקובל באוניברסיטאות בארץ, הבסיס : עבור 16 ש"ש – 100% שכ"ל. לכן, עבור כל 1 ש"ש, יתקבל החזר של עד 1/16 משכר לימוד המקובל באוניברסיטאות בארץ.
ההחזר מתבצע בשני אופנים :
1. החזר שכ"ל למורה
המורה משלם ישירות למוסד הלימודים את שכר הלימוד והקרן תחזיר למורה את שכ"ל לאחר הצגת קבלות מקוריות ורשמיות בלבד (כנגד קבלה שהינה העתק / נאמן למקור / הדפסה חוזרת / קבלה שנשלחת בפקס לא יבוצע החזר). יש לשים לב ששם המוסד המופיע על גבי הקבלה אכן תואם לשם המופיע ע"ג תוכנית הלימודים המאושרת.
החזר עבור קבלות שתתקבלנה בבנק הבינלאומי הראשון עד ה-15 לחודש, יתבצע במענק הקרוב. החזר בגין קבלות, שתתקבלנה לאחר ה-15, יתבצע במענק בחודש שלאחר מועד קבלת הקבלות.

2. החזר שכ"ל ישירות למוסד
העברת תשלום שכ"ל מקרן השתלמות למוסד הלימודים בכפוף לחתימת המורה על כתב הרשאה לחיוב חשבון הנמצא במוסד. ההסדר הנ"ל מתקיים רק עם מוסדות שחתמו עם הקרן על הסדר גביה מרוכז.

לבירור האם קיים הסדר גביה מרוכז ולחתימה על כתב הרשאה יש לפנות למוסד הלימודים


חזרה לרשימת הנושאים


משיכת כספים

מתי מתאפשרת משיכת כספים מקרן ההשתלמות?
משיכת כספים מקרן ההשתלמות מתאפשרת בתום שש שנים ממועד התשלום
הראשון ובכפוף לתנאי המשיכה שנקבעו בתקנות הקרן ובהתאם להסדר החוקי.

במידה וברצוני למשוך כספים מהקרן מה עליי לעשות?
ראשית עליך לבדוק כי הינך זכאי למשוך כספים מהקרן על פי התקנות.
אם הינך זכאי עליך
למלא טופס בקשה למשיכת כספים מהקרן, ולצרף מסמכים ואישורים רלוונטיים עפ"י
הכללים למשיכת כספים מהקרן.להנחיות למילוי הטופס לחץ כאן
בקשה לקבלת כספים תשולם תוך 4 ימי עסקים (בהם מתקיים מסחר בבורסה) מהיום בו
התקבלה הבקשה בקופה. אם חל מועד המשיכה באחד מ-3 ימי העסקים הראשונים של
החודש יידחה מועד המשיכה ליום העסקים הרביעי של אותו חודש. טופס שלא ימולא כהלכה
או שלא יצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים יגרום לעיכוב בשחרור הכספים.
חשבונך בבנק יזוכה בסכום בכפוף לתנאי הזכאות למשיכת כספים ולקבלת כל האישורים הנדרשים
בהתאם לתנאי משיכת כספים מהקרן.

חזרה לרשימת הנושאים

שאלות ותשובות לעמיתים במצב חירום בעגור- חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ (להלן: "החברה"):

מהו מצב חירום?

מצב שבו הכריזה הממשלה על שעת חירום, על מצב מיוחד בעורף, או מצב שבו קיים כשל מהותי בתפקוד גוף מוסדי שעלול לסכן, מידית או בטווח ארוך, את פעילותו. מצב זה יכול שיוגדר על ידי הגוף המוסדי, או על ידי הרשויות המוסמכות לכך, או על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

מה קורה במקרה של דיווח על מצב חירום?

החברה הגדירה צוות חירום אשר יתכנס ויגבש תכנית פעולה מידית במקרה של חירום.

מה לעשות במקרה של פגיעה/השבתה של אתר מטה החברה?

הנהלת החברה תפרסם מיד באתר האינטרנט מידע בדבר האתר שהושבת. לאחר 24 שעות, תפרסם הנהלת החברה את פרטי האתר החלופי בהתאם לתכנית המשכיות עסקית שגיבשה, אשר יספק שירות ללקוחות – יפורסמו טלפונים וכתובות בהתאם לפעילות שתתקיים..

כיצד ניתן לקבל שירות מידע בנושא זכויות עמיתים או לברר פרטים לגבי פוליסה קיימת?

ניתן לפנות באמצעים הבאים:

טלפון: מוקד שירות הלקוחות:
03-7706061/ *5229
פרטי התקשרות נוספים יפורסמו באתר בשעת חירום.

כיצד ניתן לבצע משיכות?

תהליך משיכת הכספים יבוצע על פי המתכונת הקיימת בשינוי כתובת למשלוח טופס המשיכה, שתעודכן באתר החברה בשעת חירום.

היכן ניתנים שירותי קבלת קהל או הגשת מסמכים?

לאחר 24 שעות, תפרסם הנהלת החברה את פרטי האתר החלופי אשר יספק שירות ללקוחות - טלפונים וכתובות במקרה הצורך.

חזרה לרשימת הנושאים

תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות