כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מעסיקים
 
מידע כללי
החל מיום 15 באוגוסט 2018 יחול שינוי בשיעור הריבית שנקבעה בהסכם ההלוואה לעמיתים אשר מפורסם באתר האינטרנט של החברה כחלק מהיערכות החברה לשינוי הריבית, החברה תקפיא את הליך מתן ההלוואות לעמיתי הקרן בין התאריכים 31.7.2018 ל - 15.8.2018. שיעור הריבית ישתנה לשיעור ריבית פריים (הידוע במועד מתן ההלוואה) בתוספת 0.5% לשנה. שאר תנאי ההלוואה כפי שהם באים לידי ביטוי בהסכם ההלוואה יוותרו ללא שינוי.יובהר כי עמיתים אשר הגישו הסכם הלוואה חתום בצירוף כל המסמכים הנדרשים עד ליום 1 באוגוסט 2018, ובקשתם אושרה על ידי החברה עד ליום 15 באוגוסט 2018, יהיו זכאים לריבית שנקבעה בהסכם ההלוואה עליו חתמו.
החל מתאריך 1.6.2018 הודעה
על עדכון/שינוי פרטים אישיים תבוצע באמצעות טופס
עדכון פרטים אישיים הנמצא בלשונית הורדת טפסים כלליים
בצד ימין במסך הראשי.
לשינוי בנושא ההלוואות
לחץ כאן
לשינוי בנושא משיכות כספים לחץ כאן
אנו מזמינים אותך להצטרף לשירות חדש אשר יאפשר לך לקבל התראה בדואר האלקטרוני מיד עם הצגתם של הדוחות השנתיים/רבעוניים בחשבונך האישי המקוון
להצטרפות לשירות לחץ כאן

קרן השתלמות למורים העל-יסודיים

  

מדריך_למשתלם תשע"ט 2018-2019 גרסה להדפסה 

 פניות למידע ובירורים בנושאים כספיים - חובות וזכויות בחסכון שלך, מענקים, שנת שבתון וטפסים כללים:
פניה במייל:
kereni@fibi.co.il

או בטלפון 5229*  , 03-7706061

בנושאי תכניות הלימודים ושינויים בתכנית –

ניתן לפנות לגב' גולינאר גוטי במייל:  golinar@agur.org.il  
או בטלפון:  03-5162135.

לצורך שליחת טפסי יציאה להשתלמות תשע"ט

יש לסרוק את הטפסים ולצרף אותם למייל הבא:Mishtalmim_irgun@fibi.co.il


 בנושא אישורי ותק

יש לפנות לגב' מיכל סייג במיל: michal@agur.org.il   
 או בטל מס' 03-5162135

 

  שירות מידע אישי ראה בתפריט הצדדי הצטרפות למידע אישי

  
תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות