כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע כללי
בימים אלו הועלו הדוחות הרבעוניים לתקופה 9/14-5/15 לכלל העמיתים, עמיתים החוסכים במסלול מישור וברשותם שני מסלולים ומעלה, יתכן שינוי במספרי החבר.
לשינוי בנושא ההלוואות
לחץ כאן
מצורף קישור ללשונית שינוי מבני
לשינוי בנושא משיכות כספים לחץ כאן
תאריכי כנסים ליוצאים לשנת השתלמות בשנת תשע"ה:
עקב עומס רב של בקשות הצטרפות ושינוי פרטי העסקה במשרדינו זמן הטיפול יהיה ארוך מהרגיל

קרן השתלמות למורים העל-יסודיים

קרן השתלמות למורים בבתי הספר העל - יסודיים בסמינרים ובמכללות פועלת בהנהלה משותפת למשרד החינוך, מרכז השלטון המקומי וארגון המורים.
מטרת קרן ההשתלמות הינה מתן אפשרות לעובדי הוראה לצאת לשנת השתלמות, בשנת ההשתלמות מזוכים העמיתים במענק חודשי ומימון לימודים מקרן ההשתלמות וזאת כפוף לתקנות ונוהלי קרן ההשתלמות.
במסגרת קרן ההשתלמות קיים המסלול המקוצר - קרן "מישור" אשר מיועד למורים ולעובדי הוראה;שאינם רשאים להצטרף לקרן ההשתלמות במסלול הרגיל.

*** שירות חדש – שירות חדש ***

עמית/ה יקר/ה

אנו מזמינים אותך להצטרף לשירות חדש אשר יאפשר לך לקבל התראה בדואר האלקטרוני
מיד עם הצגתם של הדוחות השנתיים/רבעוניים בחשבונך האישי המקוון
.למעבר לשירות

 

שינויים במשלוח דיווחים לעמיתים

 

החל מינואר 2015 הממונה על שוק ההון קבע כללים חדשים בכל הקשור במשלוח דיווחים רבעוניים ושנתיים לעמיתים.

הדו"ח הרבעוני לתקופה 09/14-11/14 הינו הדוח האחרון שנשלח בדואר ישראל .

מעתה יוצגו הדוחות בחשבונך האישי המקוון באינטרנט ולא ישלחו בדואר.

 

 

שירות מידע אישי ראה בתפריט הצטרפות למידע אישי

 

קישור ללשונית שינוי מבני

היתר עיסקא:
לעגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ יש היתר עיסקא
לצפיה בהיתר עיסקא  לחץ כאן 
תוספת להיתר עיסקא לצפיה לחץ כאן